titelbild

Fonder, stipendier och priser

Pris för god bebyggelsekultur och kulturmiljövård

Priset delas ut till husägare eller markägare som i samband med nybyggnation eller renoveringsarbeten har genomfört projekt som på ett förtjänstfullt sätt är anpassat till kommunens/landskapets byggtraditioner och kulturlandskap. Det ska ta tillvara lokala och nationella kulturhistoriska traditioner.

Lämna förslag senast 10 juni till kultur.fritidsnamnden@ljungby.se alternativt post till:
Ljungby kommun
341 83 Ljungby

Stipendier

Ljungby kommun, kultur- och fritidsnämnden delar ut ett kulturstipendium, ett idrottsstipendium, ett pris för kulturprestation, ett pris för idrottsprestation och ett pris till föreningsledare barn/ungdom.

Stipendierna och priserna delas ut i augusti varje år. Stipendier och priser kan tilldelas personer, grupper, föreningar mer än en gång.

Kulturstipendium och Idrottstipendium

 • Varje år delas ett kulturstipendium och ett idrottstipendium ut på vardera 15 000 kronor.
 • Stipendierna har kommit till för att möjliggöra vidareutbildning och utveckling för personer som är verksamma inom kultur eller idrott. Stipendierna delas endast ut till personer som är födda, bosatta eller verksamma i Ljungby kommun. Man kan inte nominera någon annan, stipendierna måste du söka själv.
 • Sista ansökningsdag var 1 juni.

Skicka in din ansökan till kulturstipendium och idrottstipendium (till e-tjänst)

Priser för kulturprestation och pris för idrottsprestation

 • Varje år delas ett pris för kulturprestation och ett pris för idrottsprestation ut på vardera 10 000 kronor.
 • Priserna delas ut som belöning och erkännande åt en person, en grupp eller en förening som gjort en värdefull insats inom kultur eller idrott. Priserna delas endast ut till personer, grupper eller föreningar som är registrerade i Ljungby kommun eller bedriver verksamheten inom kommunen.
 • Den som nominerar en mottagare av pris ska inte vara den föreslagna pristagaren själv.
 • Sista ansökningsdag var 1 juni.

Lämna förslag på pristagare för kulturprestation och idrottsprestation (till e-tjänst)

Pris till föreningsledare barn och ungdom

 • Varje år delar Ljungby kommun ut ett pris till en ideellt arbetande föreningsledare med stort engagemang inom barn- och ungdomsverksamhet. Priset uppmuntrar och lyfter fram föreningsledarens insats.
 • Priset är på 10 000 kronor. Av priset går 5 000 kronor till ledaren och 5 000 kronor till föreningen i vilken ledaren är verksam.
 • Priset delas endast ut till en person som är bosatt eller verksam i Ljungby kommun.
 • Den som nominerar en mottagare av pris ska inte vara den föreslagna pristagaren själv.
 • Sista ansökningsdag var 1 juni.

Lämna förslag på pristagare till föreningsledare barn och ungdom (till e-tjänst)

Fonder

Stiftelsen Lennart Svenssons minnesfond

Ljungby kommun förvaltar Stiftelsen Lennart Svenssons minnesfond.

Sista ansökningsdag var 15 februari.

Stiftelsens ändamål enligt testamentet

 • Efter ansökan lämna bidrag till opolitiska organisationer som bedriver kultur-, barn- och/eller ungdomsverksamhet inom Berga församling. Kultur- och fritidsnämnden äger rätt att vid bidragsgivningen ta viss hänsyn till verksamhetens omfattning (exempelvis antal berörda barn och ungdomar) ändamål och angelägenhetsgrad. Bidragen ska helt eller delvis täcka sådana kostnader som organisationen haft för sina kulturella, barn- och/eller ungdomsverksamhet och får ej beviljas för sådana kostnader som täcks av andra bidrag eller kan täckas av statliga och/eller kommunala medel.
 • Med förtur ska bidrag lämnas, efter ansökan av ansvariga, till täckande av kostnader för en skrift, bok eller alster om Hörda by i gången tid.

Annonsering om ansökan till fonden publiceras på kommunens webbplats samt i tidningen Smålänningen i slutet av året. Utdelning ur fonden sker en gång per år och beslut om utdelning ur fonden sker under våren av kultur- och fritidsnämnden. För att ansökan från exempelvis en förening ska behandlas måste föregående års beviljade medel till samma förening vara uttagna. Bidrag som inte tagits ut under tre år, återförs till fonden.

Dahlins biblioteks- och kulturfond

Ljungby kommun förvaltar Dahlins biblioteks- och kulturfond.

Sista ansökningsdag var 15 februari.

Fondens syfte:

 • Stödja förebyggande ungdomsvård i det geografiska område som tidigare hette Berga kommun.
 • Dela ut medel till kulturella ändamål i det geografiska område som tidigare hette Berga kommun. Exempel på kulturella ändåmål kan vara hembygdsvård, friluftsliv och konstnärlig verksamhet.
 • Dela ut medel för underhåll och nyförvärv till biblioteket i Lagan.

Annonsering om ansökan till fonden publiceras på kommunens webbplats www.ljungby.se samt i tidningen Smålänningen i slutet av året. Beslut om utdelning ur fonden sker under våren. Beslutet fattas av kommunstyrelsen efter att kultur- och fritidsnämnden samt socialnämnden yttrat sig.

För att ansökan från exempelvis en förening ska behandlas måste föregående års beviljade medel till samma förening vara uttagna. Bidrag som inte tagits ut under tre år återförs till fonden.

Märta Ljungbergs Donationsfond

Stiftelsen Märta Ljungbergs Donationsfond förvaltar arvet efter Märta och delar årligen ut medel enligt Märtas testamentliga önskan.

Församlingsbor i Ljungby, Angelstad samt i före detta Kånna församling och som varit bosatta minst tio år i nämnda församlingar har möjlighet att söka medel. Den som tilldelas medel ur fonden ska i normalfallet tillhöra Svenska kyrkan eller annat kristet samfund enligt Länsstyrelsens tolkning av donationsbrevet. Det går inte att söka bidrag för studier eller handikapphjälpmedel.

Ansökningar ska ske under hösten. Inför ansökningsperioden publiceras en annons i tidningarna Smålänningen och Veckobladet under oktober. Ansökningsblanketter finns på Ljungby pastorsexpedition och i kommunhusets reception.

Kontaktperson är ordförande i utdelningsnämnden. Mattias Fjellander, präst i Angelstads församling, telefon 0372-671 00 (växel på pastorsexpeditionen i Ljungby).

Svenska kyrkan, Ljungby

Kontakt

Kommentera