titelbild

Vindkraft

Vindkraft är en förnybar energikälla som bland annat bidrar till uppfyllandet av miljömålet Begränsad klimatpåverkan. Vindkraftverk räknas som miljöfarlig verksamhet. Beroende på storlek och antal prövas ansökningar om att uppföra vindkraftverk på olika sätt enligt miljöbalken och plan- och bygglagen.

Vindkraftsärende - från start till mål

 

Nationellt mål för vindkraftsproduktion

Regeringens mål för klimat- och energipolitiken till år 2020 är bland annat att minst 50 procent av energianvändningen ska bestå av förnybar energi. Energimyndighetens planeringsmål för vindkraft år 2020 är 30 TWh (terawatt-timmar), varav 20 TWh vindkraft på land och 10 TWh lokaliserat till havs. År 2015 producerade vindkraften i Sverige ca 16 TWh el.

Vindkraftsplan

Förutsättningarna för vindkraft i Ljungby kommun är goda. Det finns också flera andra värdefulla allmänna intressen i form av natur- och kulturmiljöer som har betydelse för besöksnäring och friluftsliv. För att få en överblick över hela kommunen och hitta de mest lämpliga utredningsområdena för vindbruk med en avvägning mellan olika allmänna intressen har kommunen tagit fram en vindkraftsplan som ett tematiskt tillägg till översiktsplanen. Planen har tagits fram för att vara ett planeringsunderlag till hjälp för både politiker och tjänstemän vid handläggning av vindkraftsärenden. Den är inte juridiskt bindande men vägledande vid fortsatt planering för vindbruk.

 

Granskning för vindkraftsplan

Den 2 juni 2015 beslutade kommunstyrelsen att vindkraftsplanen för Ljungby kommun ska revideras. Ett planförslag är nu framtaget och den 10 oktober 2017 tog kommunstyrelsen beslut om granskning.

Granskningstid: 17 oktober - 18 december 2017

Under granskningstiden finns planförslaget tillgängligt på biblioteken i Ljungby, Lagan, Ryssby och Lidhult samt i Kommunhuset, Olofsgatan 9 i Ljungby.

Kungörelse

Vindkraftsplan till granskning

Samrådsredogörelse

Bilaga till yttrande från Daniel Nordin

 

Synpunkter

Har du synpunkter på förslaget är du välkommen att framföra dessa skriftligen senast måndagen den 18 december 2017 till Ljungby kommun, Miljö- och byggförvaltningen, 341 83 Ljungby eller till miljo.byggnamnden@ljungby.se

Kontakt

Planarkitekt Ulla Gunnarsson, telefon 0372-78 92 68
e-post: ulla.gunnarsson@ljungby.se

Miljöinspektör Hanna Svahnström, telefon 0372-78 92 65
e-post: hanna.svahnstrom@ljungby.se

 

Gällande vindkraftsplan

Gällande vindkraftsplan är antagen av kommunfullmäktige den 20 oktober 2009.

Vindkraftsplan

Utlåtande vindkraftsplan

Namn är borttagna i webbversionen av utlåtandet. Vill du ha en fullständig version av utlåtandet, är du välkommen att höra av dig till kontaktpersonerna.

Information om tillståndsfrågor

Mer information om tillståndsfrågor för vindkraftverk hittar du på www.vindlov.se

 

Kontakt

Kommentera