Sevesoanläggningar i kommunen

För att förebygga allvarliga olyckor inom kemindustrin och begränsa följderna för människor och miljö finns Sevesolagstiftningen som bygger på ett EU-direktiv och riktar sig till företag som hanterar stora mängder kemikalier vid ett tillfälle. Lagen är uppkallat efter en allvarlig och uppmärksammad olycka i staden Seveso i Italien och riktar sig till

I Ljungby kommun har vi en verksamhet som räknas som sevesoanläggning, Strandmöllen AB.

Om en olyckshändelse skulle inträffa kommer räddningstjänsten att larmas. Räddningsarbetet på plats leds av räddningsledaren, som till sin hjälp har personal och experter från företaget. Om olyckshändelsen bedöms vara så pass allvarlig att boende i omgivningen riskerar att påverkas, kommer räddningstjänsten gå ut med ett "Viktigt meddelande till allmänheten" (VMA).

Strandmöllen AB

Strandmöllen AB tillverkar luftgaser (i huvudsak syre, argon och kväve). Företaget har tillstånd att tillverka sammanlagt 40 000 ton luftgas per år och att lagerhålla gasen i trycksatta tankar. Anläggningen omfattas av den lägre kravnivån.

Risk vid olycka

Den risk som finns med anläggningen är om brand som uppstår i eller i anslutning till gastillverkningen. Vid eventuellt läckage av syre skulle syret kunna leda till ett snabbt och kraftigt brandförlopp.

Om lagstiftningen

Verksamheter som omfattas av Sevesolagstiftningen är i de flesta fall att betrakta som farlig verksamhet. Lagstiftningen innebär skyldigheter för såväl verksamhetsutövare som myndigheter.

Skyldigheter för verksamhetsutövare

Verksamhetsutövare måste vidta och bekosta alla åtgärder som krävs för att förebygga allvarliga olyckor och för att begränsa följderna av dem för människor och miljö. Verksamhetsutövare är också skyldiga att upprätta ett handlingsprogram för hur riskerna för allvarliga kemikalieolyckor ska hanteras.

Skyldigheter för kommunen

Kommunerna ska informera berörda (boende i området) om de risker verksamheten vid sevesoanläggningar medför och hur de ska bete sig vid en olycka. Kommunen är också skyldig att utarbeta en särskild plan för räddningsinsatser vid dessa verksamheter. För information om planen kontakta räddningstjänsten

Tillsyn av verksamheten

Tillsyn av verksamheten enligt Sevesolagen utövas av Länsstyrelsen.

Kontakt

Kommentera