titelbild

Klimatanpassningsplan

Klimatet håller på att förändras, vilket påverkar Sverige på flera olika sätt. Framför allt handlar det om höjda temperaturer och mer vatten i form av ökad nederbörd. En ökad frekvens av extrema väderhändelser som värmeböljor, stormar och skyfall kommer också ge stor påverkan.

Med ett varmare klimat får Sverige ett minskat behov av energi för uppvärmning, samtidigt som kraven ökar på kylning av arbetslokaler, skolor och bostäder. Människors hälsa påverkas påtagligt av högre temperaturer, värmeböljor och torka med brist på dricksvatten till människor och djur som följd. Ett våtare klimat med förhöjt utflöde i landets sjöar och vattendrag kan i sin tur bidra till ökade risker för översvämningar, ras, skred och erosion.

Klimatförändringarna ger upphov till både hot och möjligheter för olika samhällssektorer. Anpassningen till de förändrade förutsättningarna måste börja nu, för att vi ska kunna undvika mänskligt lidande och stora kostnader i framtiden.

Ljungby kommun har tagit fram en plan för klimatanpassning för kommunens verksamheter som beskriver olika händelser som kan inträffa samt lösningar för att förebygga effekter och/eller kostnader. Planen ska också beskriva hur vi kan ta tillvara på de nya möjligheter och positiva effekter som kan uppstå till följd av klimatförändringarna.

Kontakt

Kommentera