Klimat- och energiarbete med tydliga målsättningar

Vi vill ha dina synpunkter på arbetet för klimat och energi.

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar och det är en utmaning som kräver både förändringar i samhället för att minska vår klimatpåverkan och anpassning till den klimatförändring som redan skett. Verksamhetsplanen för klimat och energi har arbetats fram utifrån nationella och internationella beslut samt egna åtaganden och anger riktningen för Ljungby kommuns arbete med klimat- och energifrågor. 

Planen ska utgöra grunden till en konsekvent och samstämmig lokal energi- och klimatpolitik. Den har en långsiktig tidshorisont med en tydlig riktning och koppling mot kommunens vision I Ljungby formar vi framtiden tillsammans, 35 000 invånare 2035. Delaktighet och samverkan är nyckelfaktorer för att lyckas. Kommunfullmäktige kommer att behandla planen i december eller januari. 

Avstamp i internationella och nationella målsättningar

Planen tar avstamp i de internationella och nationella målsättningar och beslut som tagits så väl som lokala beslut. Ljungby kommuns åtagande genom att skriva under Borgmästaravtalet för klimat och energi (Covenant of Mayors for Climate and Energy) är ett tydligt ställningstagande för att bidra med vår del i klimatarbetet och Ljungby kommuns långsiktiga vision och målsättning är att vi ska ha en god energihushållning och bidra till att nå de internationella och nationella klimatmålen.

För att uppnå detta behövs arbete och tydlig målsättning inom sex fokusområden: Klimatutsläpp, Förnybar energi, Effektiv energianvändning, Transporter, Konsumtion och Försörjningstrygghet. Dessa fokusområden hänger till stor del samman.

Uppföljning av måluppfyllnad kommer att göras både utifrån Ljungby kommun på koncernnivå och Ljungby kommun som geografiskt område där det är möjligt.

För de åtgärdsområden som föreslås görs en beskrivning och en bedömning av de konsekvenser som det kan medföra utifrån ekonomiska, miljömässiga, och sociala aspekter. Detta ger underlag till bedömning av de förebyggande åtgärder eller riktlinjer som kan bidra till att minska risken för negativa konsekvenser.

Fokusområden och målsättningar inom dessa

Klimatutsläpp 

• Till år 2045 är nettoutsläppen från Ljungby kommun noll*.
• Delmål för utsläppsminskning (jämfört med 2005):
o Till 2030 har vi minskat utsläppen med 63 %
o Till 2035 har vi minskat utsläppen med 70 %
*Kompletterande åtgärder för att nå nettonollutsläpp får tillgodoräknas.

Förnybar energi 

• Till år 2045 är Ljungby kommun fossilfri - i en hållbar framtid är all energi som
används i Ljungby kommun förnybar! 

Effektiv energianvändning 

• Till år 2035 ska Ljungby kommun ha 50 % effektivare energianvändning jämfört med
2005. 

Transporter 

• Till år 2030 är alla våra fordon och transporter oberoende av fossil energi.
• Till år 2035 går det tryggt och snabbt att transportera sig med cykel och
kollektivtrafik i Ljungby kommun. Vi är en cykelvänlig kommun!
• 2035 stannar tåget i Ljungby kommun.

Konsumtion 

• Till år 2050 är de konsumtionsbaserade utsläppen max 1 ton koldioxidekvivalenter
per invånare och år*.
• Till 2025 har mat- och restavfallet minskat med 25 % (jmf med 2015).
*Krävs för att begränsa jordens uppvärmning till 1,5 grader (Naturvårdsverket, 2018).
Statistik finns endast på nationell nivå. 

Försörjningstrygghet 

• Till år 2035 produceras så mycket energi i Ljungby kommun så att vi är
självförsörjande för viktiga samhällsfunktioner.
• Vi har reservkraft för att upprätthålla den samhällsviktiga verksamheten.
• 2050 bidrar Ljungby kommun till att Kronobergs län är ett Plusenergilän.

Lämna synpunkter

Fram till den 27 oktober kan du lämna synpunkter på förslaget. Du kan lämna dem via e-post på kommunstyrelsen@ljungby.se, du kan även skicka per post till Ljungby kommun, 341 83 Ljungby. Märk brevet med "klimat- och energiplan"

Efter samrådstiden kommer alla synpunkter att sammanställas och bearbetas och eventuellt omarbetas förslaget. Sedan skickas det till kommunstyrelsen för beslut och därefter till kommunfullmäktige för fastställande.

Kommentera