titelbild

Minskad ojämlikhet

Minska ojämlikheten inom och mellan länder

Vi måste verka för att tillgången till resurser och möjligheten att delta i och påverka samhällsutvecklingen är rättvis. Ett jämlikt samhälle bygger på principen om allas lika rättigheter oberoende av ålder, kön, sexuell läggning, etnicitet, religion eller trosuppfattning, funktionsnedsättning och härkomst, som grund för en rättvis fördelning av resurser och såväl ekonomiskt som politiskt inflytande i samhället.

Ojämlikhet handlar också om skillnader i tillgång, förutsättningar och förmåga att bidra till och tillvarata potentiella möjligheter till utveckling. Ojämlikhet handlar ofta om bristen på rättvis tillgång till resurser och nyttigheter, så som exempelvis tillgång till rent vatten, och är därför också en källa till konflikt.

Lokalt i Ljungby kommun

I Ljungby kommun betyder minskad ojämlikhet att vi driver verksamhet i linje med Barnkonventionen och FN:s riktlinjer om mänskliga rättigheter. Föreningsbidrag utbetalas under förutsättning att dessa internationella dokument efterlevs och i tjänsteskrivelser är barnens perspektiv en förutsättning.

Kommentera