titelbild

Hav och marina resurser

Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt i syfte att uppnå en hållbar utveckling

Många av havens fiskebestånd är överutnyttjade och därför krävs en global ansträngning i syfte att vidta åtgärder som främjar återuppbyggnaden av hotade bestånd. Skydd och restaurering av kust och havsområden är nyckelåtgärder för att bevara biologisk mångfald och fiskeresurser, men även för att stärka motståndskraften mot klimatförändringar. Nya ytterligare utmaningar för att säkra havens produktion av livsmedel, är att minska mängden marint skräp, inklusive mikroplaster, och i synnerhet havsförsurningen som visar på vikten av att koppla ihop havsfrågorna med arbetet med klimatförändringar.

Lokalt i Ljungby kommun

Vatten rinner ut från Ljungby kommun i två olika vattendistrikt, Södra Östersjön och Västerhavet. Ljungby kommun deltar i Lagans vattenråd och Helgeåns vattenråd, vilka är samverkansorganisationer för vattenfrågor. Även en inlandskommun som Ljungby påverkar havet genom sina utsläpp.

Kommentera