titelbild

Hållbara städer och samhällen

Städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara

Den snabba och stora inflyttningen till städer ställer nya krav som behöver bemötas på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt. Hållbar stadsutveckling omfattar hållbart byggande och hållbar planering inklusive bostäder, offentliga platser såsom parker och torg, transporter, återvinning och säkrare kemikaliehantering.

Hållbara samhällen kräver samarbete mellan sektorer och styrning på nationell, regional och kommunal nivå samtidigt, inklusive utvecklade former för dialog med medborgare och näringsliv.

Lokalt i Ljungby kommun

I Ljungby kommun betyder hållbara städer och samhällen god bebyggd miljö samt medveten planering för minskad segregation. I all samhällsplanering finns en medvetenhet om ett hälsosamt och inkluderande samhälle, exempelvis genom ett antal marker avsatta för flerfamiljshus.

Kommentera