titelbild

Hållbar konsumtion och produktion

Främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster

Omställning till en hållbar konsumtion och produktion av varor och tjänster är en nödvändighet för att minska negativ påverkan på klimat och miljö samt människors hälsa. En effektiv användning av resurser och hänsyn till ekosystemtjänster samt minskad påverkan från farliga kemikalier innebär inte bara miljöfördelar utan även sociala och ekonomiska fördelar såsom ökad konkurrenskraft, näringslivsutveckling på en global marknad, ökad sysselsättning och förbättrad hälsa och därmed minskad fattigdom.

Lokalt i Ljungby kommun

I Ljungby kommun finns Konsument Ljungby, en rådgivningstjänst för invånare och företagare i konsumentfrågor. Genom offentlig upphandling gör kommunen ansvarsfulla och hållbara val av produkter och tjänster. Miljötillsyn är ett viktigt verktyg för kommunen att säkerställa hållbar produktion.

Kommentera