titelbild

Ekosystem och biologisk mångfald

Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, stoppa markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald

Biologisk mångfald är en avgörande grund för jordens livsuppehållande system. Vår nuvarande och framtida välfärd vilar på denna grund. En långsiktigt hållbar användning av naturresurser och ekosystemtjänster är en viktig faktor för att människor ska kunna ha ett gott liv. 

Hållbar användning av skogsresurser inklusive minskning av avskogningen bidrar positivt till vårt klimat och till vår försörjning. Biologisk mångfald bidrar till ökad motståndskraft i ekosystemen. Att tillgodose mänsklighetens behov av livsmedel, energi, vatten, mineraler, läkemedel och förnyelsebara råmaterial utan att undergräva biologisk mångfald är en av flera viktiga utmaningar.

Lokalt i Ljungby kommun

Kronoskogen har blivit ett naturreservat för att bevara värdefull naturmiljö i anslutning till staden. Ljungby kommun är skogsägare och har certifierat sin skog. Grönstrukturplaner är ett sätt som kommunen använder för att ta vara på naturens tjänster. Både vid bygglov och vid planering inventeras alltid de naturvärden som finns, och särskild hänsyn tas till dem.

Kommentera