titelbild

Bekämpa klimatförändringen

Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. Som följd av de ökade utsläppen riskerar vi gå mot en genomsnittlig global uppvärmning som överstiger två grader Celsius.

Det skulle få allvarliga konsekvenser för ekosystem, havsförsurning, mänsklig säkerhet, matproduktion, vattentillgång, hälsa och medföra ökad risk för väderrelaterade naturkatastrofer. Klimatpåverkan måste begränsas för att skapa förutsättningarna för fattigdomsbekämpning och en långsiktigt hållbar utveckling.

Lokalt i Ljungby kommun

I Ljungby har vi genom underskrivet Borgmästaravtal åtagit oss att minska utsläppen av växthusgaser. Den stora utmaningen i Ljungby är att lyckas minska utsläpp från transporter. Ett sätt för Ljungby att främja hållbara transporter är att planera för förtätning i befintliga orter.

Ljungby kommun arbetar med klimatanpassning för att minska effekterna vid översvämningar, stormar, värmeböljor och skyfall. En klimatanpassningsplan finns för kommunens olika verksamheter.

Kommentera