Hållbar utveckling

Hållbar utveckling handlar om att vi som lever här och nu också ska möjliggöra ett gott liv för framtida generationer. Vår utveckling idag ska inte hindra en positiv utveckling i morgon.

Begreppet syftar till en ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Alla tre delar är lika viktiga och helheten är det centrala. Vårt hållbarhetsarbete utgår från de Globala målen, även kallad Agenda 2030. 

Kommunfullmäktige har antagit en policy för hållbar utveckling. Policyn anger färdriktningen för kommunens arbete för en ekologisk, ekonomiskt och socialt uthållig samhällsutveckling.

Kommunstyrelsen har antagit en verksamhetsplan för hållbar utveckling i Ljungby kommun. Planen ger en överblick över de ekonomiska-, folkhälso- och miljömål som är viktigast för kommunen och där vi vill förbättra oss.

Det finns en arbetsgrupp med tjänstemän från kommunens olika förvaltningar och bolag som arbetar med hållbarhetsfrågorna.

Policy och verksamhetsplan för hållbar utveckling hittar du på webbsidan Styrdokument.

Ljungby - en ekokommun

Ljungby kommun ingår i flera olika nätverk som jobbar med hållbar utveckling. Vi är sedan 2009 medlem i det nationella nätverket Sveriges Ekokommuner som ärr ett frivilligt nätverk för kommuner, landsting och regioner.
Ekokommunernas vision är ett hållbart Sverige.
Utgångspunkten är ett ekosystem i balans, som fungerar som bas för en hållbar ekonomisk och social utveckling. Vi vill vara förebilder och föregångare, pådrivare och opinionsbildare, men även en kunskapsförmedlare och en arena för erfarenhetsutbyte.

Sveriges ekokommuner logga

Sveriges Ekokommuner är också ett forum där politiker och tjänstemän utbyter erfarenheter och lär av varandras goda exempel. 

Genom gemensamma nyckeltal får medlemskommunerna hjälp i att följa upp sin verksamhet. Det blir ett sätt att kolla att vi går åt rätt håll och jämföra sig med andra kommuner.
Sveriges Ekokommuner ingår också i det globala nätverket ICLEI Local Governments for Sustainability. Nätverket består av mer än 1 750 städer, kommuner och regioner som är fast beslutna att bygga en hållbar framtid.

 

Sustainable Småland

Sustainable Såland är ett nätverk som främjar kunskapsutveckling och som har innovation och kreativitet i fokus.

Målet är att skapa affärsnytta och lösa problem med nyskapande och utmanande metoder. Nätverket består av medlemmar från näringsliv, akademi och offentlig sektor.

Tillsammans jobbar vi för de globala målen och utvecklar vår region inom området hållbarhet.

 

Kommentera