titelbild

Badvatten

Skötseln och tillsynen av badplatserna sköts av kultur- och fritidsförvaltningen. Vi tar regelbundet prover på badvattnet under sommarhalvåret för att kontrollera bakteriehalten.

Resultatet av provtagningarna visas på Havs- och vattenmyndighetens webbplats, Badplatsen. Där publiceras information från badplatser i hela Sverige.

Provtagning av vatten vid badplatser

Badvattnet analyseras på bakterier. När proverna analyserats av laboratoriet, bedöms badvattnet som: Tjänligt, Tjänligt med anmärkning eller Otjänligt som badvatten.

Om resultaten visar på tjänligt med anmärkning innebär det att halterna av de bakterier som mäts är något förhöjda även om det inte anses innebära någon risk för sjukdom i samband med bad.

Vid otjänligt prov finns det höga bakteriehalter i vattnet. Det kan till exempel bero på att det finns mycket fåglar i vattnet eller på skiftningar i vädret.

Vattenkvalitén varierar alltid och varje enskild provtagning utgör endast ett stickprov. Om ett prov bedöms som otjänligt görs ett nytt prov. Visar också prov nummer två på otjänligt vatten kan det bli badförbud.

Badplatser som kontrolleras

De badplatser som kontrolleras är Bolmen (Bolmens, Bolmsö, Mjälens, Odensjös, Skeens och Tannåker badplats), Bräkentorpsjön, Agunnarydsjön, Kösen, Flyxen, Mäen, Boasjön, Vidöstern, Ryssbysjön, Exen, Tuvesjön, Askaken och Össjöasjön.

Bassängbaden i Ljungby och Lagan kontrolleras också.

Kommentera