Miljö, hälsa och klimat

Ljungby kommun vill att alla gemensamt verkar och tar ansvar för ett hållbart samhälle. Vårt arbete med hållbar utveckling utgår från de Globala målen, även kallad Agenda 2030.

Det innebär att vi ska:  

 • Arbeta för en hållbar positiv utveckling för alla som lever och verkar i kommunen.
 • Sträva efter en god och hälsosam livsmiljö för människor, djur och växter i dag och i framtiden.
 • Utveckla vårt arbete med cirkulär ekonomi.
 • Främja användningen av förnyelsebar energi.
 • Skydda och vårda värdefulla natur- och kulturmiljöer.
 • Verka för att de Globala målen, Agenda 2030 uppfylls.
 • Verka för att de nationella miljömålen uppfylls.
 • Arbeta utifrån den länsgemensamma folkhälsopolicyn för Kronobergs län.
 • Ta fram och följa upp kommunala nyckeltal för hållbar utveckling.
 • Använda alla våra resurser effektivt genom att effektivisera enligt Lean.
 • Arbeta aktivt för ett integrerat samhälle där vi inkluderar alla och motverkar utanförskap.
 • Arbeta med en hållbar vattenförvaltning, samt utveckla och stödja vattenfrågan.

Regionalt och nationellt arbete

I Kronobergs län arbetar vi gemensamt och Länsstyrelsen Kronoberg är samordnare av det arbetet.