Förorenade områden

Ett förorenat område är mark, grundvatten, ytvatten, sediment eller byggnader där halten av något ämne är så hög att den kan orsaka en risk för människors hälsa eller för miljön. Det kan vara både naturliga ämnen och sådana som skapats av människor.

Den som förorenat betalar sanering

Miljöbalken innehåller regler när det gäller mark, byggnader, vattenområden som blivit förorenade på ett eller annat sätt. Huvudprincipen är att den som förorenat ska betala återställandekostnaderna.

Ansvaret gäller för åtgärder som har utförts eller verksamheter som bedrivits efter den 30 juni 1969. Kan inte någon verksamhetsutövare utföra eller bekosta efterbehandling av en förorenad fastighet är var och en som förvärvat fastigheten efter den 1 januari 1999 och vid förvärvet känt till föroreningarna eller borde ha upptäckt dem, efterbehandlingsansvarig.

Efterbehandlingsansvaret innebär att den ansvarige i skälig omfattning ska utföra eller bekosta efterbehandlingsåtgärder som på grund av föroreningar behövs för att förebygga, hindra eller motverka att skada eller olägenhet uppstår för människors hälsa och miljön. Om flera verksamhetsutövare är ansvariga ska de svara solidariskt för kostnaderna.

Upplysningsplikt vid upptäckt av förorening

Den som brukar eller äger en fastighet och upptäcker en förorening som kan medföra skada eller olägenheter för miljö eller hälsa är skyldig att genast underrätta tillsynsmyndigheten, det vill säga den kommunala miljönämnden eller länsstyrelsen.

Anmälningsplikt innan efterbehandling

Innan efterbehandlingsåtgärd vidtas ska du göra en anmälan till miljö- och byggförvaltningen. 

Anmälan om efterbehandling av förorenat område hittar du på E-tjänster och blanketter/Företagare och sedan Miljö, hälsa och livsmedel.

Mer information får du på naturvårdsverkets och länsstyrelsens webbplatser.

Kontakt

Kommentera