Tidigare skolstart

Skollagen ger vårdnadshavare möjlighet att ansöka om att deras barn kan börja förskoleklass eller grundskola ett år tidigare än de normalt börjar.

Att börja förskoleklass höstterminen det år barnet fyller 5 år

Att börja förskoleklass det år barnet fyller 5 är en möjlighet, men ingen rättighet. Beslutet fattas av barn- och utbildningschef och går inte att överklaga.

För att barnet ska kunna få en plats krävs att det finns förutsättningar i organisationen, såsom plats i grupperna och skolorna.  

Ansökan om tidigare skolstart i förskoleklass ska göras senast 15 januari det året barnet fyller fem år. Blankett för ansökan finns längre ner på sidan. 

Att börja årskurs 1 i grundskolan höstterminen det år barnet fyller 6 år

Skollagen ger också vårdnadshavare möjlighet att begära skolstart i årskurs 1 höstterminen det år barnet fyller sex år.

Att börja i åk 1 som sexåring är en möjlighet, men ingen rättighet. Beslutet fattas av förvaltningschef och går inte att överklaga. För att barnet ska tilldelas en plats krävs organisatoriska förutsättningar.

Ansökan om tidigare skolstart i årskurs 1 ska göras senast 15 januari det året barnet fyller sex år. Blankett för ansökan finns längre ner på sidan. 

Ansökan går inte att göra till specifik skola

En ansökan om tidigare skolstart sker inte till en specifik skola utan barnet kommer att erbjudas en placering enligt skollagen ifall ansökan beviljas. 

Om vårdnadshavare, när de fått erbjudandet, önskar en annan placering går det att ansöka om val och byte av skola via denna e-tjänst; Ansökan om byte och val av skola.

Ett byte av skola går bara att göra om den önskade skolan har plats.

Kommentera