titelbild

Björkstigens förskola

Björkstigens förskola med avdelningarna Lönneberga, Junibacken, Bullerbyn och Saltkråkan (i egen villa på Torsgatan) är belägen på Stensbergsområdet i Ljungby i nära anslutning till Stensbergsskolan.

Vi har en stor fin utegård med både skog och öppna ytor som inspirerar till lek och lärande.

Vi arbetar för att ge barnen stimulerande miljö för lek och rörelse utifrån ett hälsofrämjande perspektiv. Både vår inne- och utemiljö ska utöver de vanliga lekarna erbjuda lärmiljöer som lockar till utforskning, ger upplevelser och stimulerar alla sinnen.

För oss är det viktigt att barnen är ute mycket och har möjligheter till rörelse i sina dagliga aktiviteter. Genom rörelse vill vi att barnen ska få känna rörelseglädje och få en positiv upplevelse av att använda sin kropp.

Förutom rörelse arbetar vi också mycket med språket och den fria leken. Genom språklekar vill vi att barnen ska utveckla ett större ordförråd och att de lättare ska kunna uttrycka sig och kommunicera.

Genom leken stimuleras fantasin, språket samt förmågan att samarbeta och lösa problem. 

Lönneberga

Lönneberga är en syskonavdelning med barn i åldern 3-5 år.

Vår målsättning är att barnen ska erövra en god självkänsla samt utveckla sin empatiska förmåga. Vi arbetar för att barnen ska vara delaktiga och ha inflytande över sin vardag.

Verksamheten ska ge utrymme för barnens egna idéer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som utomhus. För att barnen ska få en lugnare miljö att vistas i delar vi ofta in barnen i mindre grupper. Detta främjar även samspelet och språkutvecklingen. Vi arbetar även med skapande, språk och matematik, där vi bland annat använder oss av språk-, sago- och mattepåsar.

En självklarhet för oss är att ge barnen mycket utomhusvistelse. Detta för att främja barnens rörelsebehov och ge dem inspiration till olika lekar i utemiljön.

Varannan vecka går femårsgruppen på gymnastik i Stensbergskolans gymnastiksal tillsammans med femårsgruppen på Saltkråkan.

För varje år använder vi oss av olika teman och under dessa teman ingår skapande, matematik och språk.

Junibacken

Junibacken är en av två småbarnsavdelningar på förskolan. Vår målsättning är att ge barnen trygghet och stärka deras självkänsla. Vi delar in barnen i mindre grupper för att skapa ett bra samspel och kommunikation mellan barn-barn och barn- pedagoger.

Vi samarbetar mycket med Bullerbyn som också är en småbarnsavdelning.

Utevistelse varje dag är en självklarhet. Här får barnen möjlighet att röra på sig och träna sin motorik och rumsuppfattning.

Bullerbyn

Bullerbyn är en småbarnsavdelning. Vår målsättning är att skapa en miljö där barnen känner trygghet. Vi arbetar mycket med sång, musik, rörelse samt rim och ramsor för att stimulera den språkliga medvetenheten. Målsättningen är att barnen ska få vistas ute dagligen och på så sätt skapa ett naturligt intresse för vår miljö och omvärld.

Saltkråkan

Avdelningen Saltkråkan är en fristående syskonavdelning med barn i åldrarna 3-5 år. Vi arbetar medvetet för att stimulera barnens språkutveckling. Detta gör vi bland annat genom olika språklekar.

Vi arbetar också med:

 • Drama / lekar
 • Motorik (rörelse) både ute och inne
 • Skapande verksamhet

Dessutom ges mycket tid för lek, både organiserad och fri lek, eftersom det är genom leken vi vill sträva mot ett av våra viktigaste mål: att ge barnen en trygg miljö där barnet är i centrum och kan utveckla en god självkänsla och empati.

I förskolans läroplan betonas ämnena matematik, språk, naturkunskap och teknik och vi utgår från dessa när vi arbetar med olika teman.

Kontakt

 • Björkstigens förskola
 • Björkstigen 11, 341 33 Ljungby
 • Bullerbyn
 • Tel. 0733-75 43 04
 • Junibacken
 • Tel. 0733-75 44 52
 • Lönneberga
 • Tel. 0733-75 43 05
 • Saltkråkan
 • Torsgatan 54, 341 32 Ljungby
 • Mobil: 0733-75 43 06
Vetenskapligt experiment med vatten och bubblor

Kommentera