titelbild

Elevhälsans medicinska insatser

När barnen börjar skolan tar elevhälsans medicinska insats (EMI) över efter barnhälsovården (BHV). Alla elever från förskoleklass och upp till gymnasiet erbjuds insatser av skolsköterska. Elevhälsans medicinska insatser kan på många sätt jämföras med företagshälsovården för vuxna.

Uppdraget är att följa elevernas utveckling, bevara och förbättra elevernas psykiska och kroppsliga hälsa, samt att verka för sunda levnadsvanor.

Under studietiden erbjuds eleven tre hälsobesök som innefattar allmänna hälsokontroller. Utöver dessa finns möjlighet till hälsoundersökningar, samtal, information och utbildning.

Elevhälsans medicinska insats erbjuder tidsbegränsad öppen mottagning. Här kan eleverna få råd och stöd i utvecklings- och hälsofrågor.

Vid behov remitterar eller hänvisar vi till olika sjukvårdsinstanser.

Kontakt med skolläkare sker efter bedömning av skolsköterska eller efter förälders önskemål. Tid bokas via skolsköterskan.

Som vårdnadshavare är du välkommen att höra av dig och få råd och stöd i frågor gällande ditt barns utveckling och hälsa. Kontaktuppgifter till skolsköterskan på ditt barns skola hittar du på skolans sida i lärportalen Fronter.

All verksamhet är kostnadsfri och frivillig.

Vaccinationer

Vaccinationerna inom elevhälsans medicinska insats utförs enligt nationella vaccinationsprogrammet som fastställts av Socialstyrelsen.

Vaccinationsprogrammet omfattar

 • stelkramp, difteri och kikhosta
 • mässling, påssjuka och röda hund
 • HPV (humant papillomvirus)

Sammanhållen journalföring

Elevhälsans medicinska insats i Ljungby kommun har ett journalsamarbete med Region Kronoberg. Så kallad sammanhållen journalföring.

Detta innebär att personal inom elevhälsan som journalför digitalt (t ex skolsköterska) ges möjlighet att ta del av Region Kronobergs patientjournal. Genom samarbetet får även Region Kronoberg möjlighet att ta del av elevhälsans uppgifter. Det är bara den vårdgivare som har en pågående patientrelation med eleven som får ta del av uppgifterna. Det ska dessutom finnas ett behov av att ta del av uppgiften för att kunna ge rätt vård.

Den sammanhållande journalföringen leder till en helhetsbild av elevens situation och gör att vården kring eleven blir både säkrare och mer effektiv.

Spärra uppgifter

Vårdnadshavare har inte rätt att spärra sitt barns journal. I takt med stigande ålder och mognad kan barn under 18 år få rätt att själv spärra sin journal. Då ansvarar den enskilde själv för att informera vårdpersonal om sådant som kan påverka behandlingen.

Mer information om sammanhållen journalföring finns att läsa på webbplatsen 1177.se. 

Kontakt

  Kommunens kontaktcenter

 • Tel. 0372-78 90 00

Kontakt

  Skolsköterska

 • Astradskolan F-6 och Ekebackenskolan
 • Mobil: 0733-75 42 72

  Skolsköterska

 • Astradskolan 7-9
 • Mobil: 0733-75 42 56

  Skolsköterska

 • Bolmsöskolan, Angelstadskolan Vittarydskolan och Agunnarydskolan
 • Mobil: 0721-62 81 86

  Skolsköterska

 • Kungshögskolan F-6 och Hamnedaskolan
 • Mobil: 0733-75 42 05

  Skolsköterska

 • Kungshögsskolan 7-9 och anpassad grundskola
 • Mobil: 0733-75 42 06

  Skolsköterska

 • Ryssbyskolan och Hjortsbergskolan
 • Mobil: 0733-75 42 22

  Skolsköterska

 • Stensbergskolan och Lidhultskolan
 • Tel. 0733-75 41 76

  Skolsköterska

 • Åbyskolan
 • Mobil: 0733-75 41 26

  Skolsköterska

 • Sunnerbogymnasiet och anpassad gymnasieskola
 • Mobil: 0733-75 40 17

  Skolsköterska

 • Sunnerbogymnasiet
 • Mobil: 0733-75 40 16

Kommentera