titelbild

Elevhälsans medicinska insatser

När barnen börjar skolan tar elevhälsans medicinska insats (EMI) över efter barnhälsovården (BHV). Alla elever från förskoleklass och upp till gymnasiet erbjuds insatser av skolsköterska. EMI kan på många sätt jämföras med företagshälsovården för vuxna.

Uppdraget är att följa elevernas utveckling, bevara och förbättra elevernas psykiska och kroppsliga hälsa, samt att verka för sunda levnadsvanor.

Under studietiden erbjuds eleven tre hälsobesök som innefattar allmänna hälsokontroller. Utöver dessa finns möjlighet till hälsoundersökningar, samtal, information och utbildning.

Elevhälsans medicinska insats erbjuder tidsbegränsad öppen mottagning. Här kan eleverna få råd och stöd i utvecklings- och hälsofrågor.

Vid behov remitterar eller hänvisar vi till olika sjukvårdsinstanser.

Kontakt med skolläkare sker efter bedömning av skolsköterska eller efter förälders önskemål. Tid bokas via skolsköterskan.

Som vårdnadshavare är du välkommen att höra av dig och få råd och stöd i frågor gällande ditt barns utveckling och hälsa. Kontaktuppgifter till skolsköterskan på ditt barns skola hittar du på skolans sida i lärportalen Fronter.

All verksamhet är kostnadsfri och frivillig.

Vaccinationer

Vaccinationerna inom elevhälsans medicinska insats utförs enligt nationella vaccinationsprogrammet som fastställts av Socialstyrelsen.

Vaccinationsprogrammet omfattar

 • stelkramp, difteri och kikhosta
 • mässling, påssjuka och röda hund
 • HPV (humant papillomvirus)

Skolsköterskor finns på varje skola

Du kan hitta kontaktuppgifter till just din skolas skolsköterska i vår lärportal Fronter. 

Sammanhållen journalföring

Under hösten 2016 inledde Elevhälsans medicinska insats i Ljungby kommun ett journalsamarbete tillsammans med Region Kronoberg. Så kallad sammanhållen journalföring.

Detta innebär att skolsköterskor och skolläkare som arbetar i medicinska elevhälsan har möjlighet att ta del av elevens uppgifter i Region Kronobergs patientjournal. Det är bara den vårdgivare som har en pågående patientrelation med eleven som får ta del av uppgifterna.

Detta leder till en helhetsbild av elevens situation, minskar dubbelarbete och gör att vården kring eleven blir både säkrare och mer effektiv.

Spärra uppgifter

Man måste inte vara med i sammanhållen journalföring. Enligt patientdatalagen har man rätt att spärra möjligheten till sammanhållen journalföring. Då ansvarar man själv för att informera vårdpersonal om sådant som kan påverka behandlingen.

Vårdnadshavare har dock inte rätt att spärra sina barns journaler. I takt med stigande ålder och mognad kan barn under 18 år få rätt att själva spärra sina journaler.

Mer information om sammanhållen journalföring finns att läsa på webbplatsen 1177.se. 

Kontakt

  Kommunens växel

 • Tel. 0372-78 90 00

Kontakt

  Skolsköterska

 • Astradskolan F-6 och Ekebackenskolan
 • Mobil: 0733-75 42 72

  Skolsköterska

 • Astradskolan 7-9
 • Mobil: 0733-75 42 56

  Skolsköterska

 • Bolmsöskolan, Angelstadskolan Vittarydskolan och Agunnarydskolan
 • Mobil: 0721-62 81 86

  Skolsköterska

 • Kungshögskolan F-6 och Hamnedaskolan
 • Mobil: 0733-75 42 05

  Skolsköterska

 • Kungshögsskolan 7-9 och grundsärskolan
 • Mobil: 0733-75 42 06

  Skolsköterska

 • Ryssbyskolan och Hjortsbergskolan
 • Mobil: 0733-75 42 22

  Skolsköterska

 • Stensbergskolan och Lidhultskolan
 • Tel. 0733-75 41 76

  Skolsköterska

 • Åbyskolan
 • Mobil: 0733-75 41 26

  Skolsköterska

 • Sunnerbogymnasiet och gymnasiesärskolan
 • Mobil: 0733-75 40 17

  Skolsköterska

 • Sunnerbogymnasiet
 • Mobil: 0733-75 40 16

Kommentera