titelbild

Hushållsnära tjänster och IT-support i hemmet

Upphandling av tjänstekoncession inom hushållsnära tjänster och IT-support i hemmet

Företagare inom hushållsnära tjänster och it-tjänster i hemmet:

Nu kan du bli ett av de företag vi som kommun tipsar våra medborgare om!

Inom kort kommer en socialtjänstlots att införas i kommunen. Socialtjänstlotsen kommer bland annat vägleda, hänvisa till, informera om och samordna bland både kommunens egna insatser och aktiviteter men också privata och ideella organisationers utbud. Det kan vara till exempel att lotsa kommuninvånare som är i behov av olika tjänster till företag i kommunen som utför dessa tjänster. Genom denna vägledning ska självständigheten hos våra invånare stärkas och vår service utökas genom att de kan ringa till ett och samma nummer för att få råd och service.

För att kunna hänvisa invånare till privata aktörer och företag måste kommunen göra en direktupphandlad tjänstekoncession. Du kan bli ett av företagen i vår tjänstekoncession genom att delta upphandlingen. Om du blir ett av företagen i koncessionen kommer Ljungby kommun att skriva ett avtal med ditt företag om att kunna hänvisa invånare till företagets service. Om en invånare väljer att anlita ert företag skriver ni sedan avtal som vanligt med den enskilde invånaren.

Här hittar du information om upphandlingen, vilka krav som ställs samt hur du lämnar in anbud. 

Upphandling/tjänstekoncession avseende hushållsnära tjänster och IT-support i hemmet

Bakgrund

Ljungby kommun har infört en ny kommunal service: socialtjänstlots. Socialtjänstlots ska informera, vägleda, och samordna kommunens service så den blir mer tillgänglig för invånare. Socialtjänstlots ska också identifiera och informera om ideella och privata aktörers utbud för att förstärka självständigheten hos invånarna och därmed kunna hänvisa invånare till utvalda aktörer som tillhandahåller IT-support i hemmet eller hushållsnära tjänster.

För att socialtjänstlotsens uppdrag inte ska hämma den privata marknaden ur ett konkurrensperspektiv har kommunen valt att göra en direktupphandlad tjänstekoncession vad gäller hushållsnära tjänster och IT-support i hemmet.

Det innebär att de aktörer som utifrån kommunens uppställda krav kvalificerar sig får ingå i den bank som sen presenteras för invånarna.

Hushållsnära tjänster

Kommunen har delat in upphandlingen i 14 delar och samtliga delar avser tjänster utförda i hemmet, eller i anslutning därtill:

Med hushållsnära tjänster menar vi:

 1. Städning – dammsugning, golvmoppning, dammtorkning och motsvarande. Det kan även handla om flyttstädning när invånaren byter bostad.
 2. Fönsterputsning – putsning och rengöring av fönster.
 3. Tvätt – tvätt, lagning, strykning av kläder/textilier i hemmet.
 4. Trädgårdssysslor inklusive snöskottning – gräsklippning, rensning av rabatter, beskärning/fällning av träd och motsvarande samt snöskottning.
 5. Flytt- och övrig bärhjälp – flytt av bohag när invånare byter bostad. Det kan också röra sig om bärhjälp inom eller i anslutning till bostaden.
 6. Enklare hantverk – såsom montering av gardinstång, uppsättning av tavla/hyllor och enklare lagning av exempelvis möbler.
 7. Barnpassning – läxhjälp kan ingå till viss del
 8. Ta hand om en person/omsorg, promenader, enklare ärenden, läsa högt, laga enklare mat.
 9. Vattentvätt av kläder och hemtextil vid tvättinrättning inklusive transport av tvätten.
 10. Möblering av bostad inklusive montering av möbler.
 11.  Transport av bohag dels till andrahandsbutiker, loppmarknader och liknande där bohaget kan komma till återanvändning och dels till och från magasinering.
 12. Enklare tillsyn av bostad exempelvis ta in posten, vattna blommor, spola kranar och toaletter.
 13. Transport av matinköp från matvarubutik.
 14. Passa husdjur

IT-support i hemmet

Med IT-support i hemmet menar vi hjälp med dator, smartphone, surfplatta, TV eller annan hemelektronik i hemmet.

Kommunen har delat in upphandlingen i fem delar och samtliga delar avser IT-tjänster utförda i hemmet, eller i anslutning därtill:

 1.  Dator - installation av dator och datorprogram. Felsökning av dator, skapa ett mailkonto mm.
 2.  Tv - installation av tv, ställa in kanaler, mm.
 3.  Surfplatta/läsplatta – genomgång av användande av surfplatta/läsplatta. Uppdatera program.
 4.  Smartphone – komma igång med smartphone, föra över kontakter, ställa in e-post mm.
 5.  Installation av skrivare/skanner, modem/router, nätverkskabel eller wifi-utrustning.

En aktör kan välja att lämna anbud på ett eller flera områden.

Kommunen avser att teckna avtal med minst tre och högst fem aktörer per kompetensområde. Kommer det in färre giltiga anbud än tre kan kommunen välja att teckna avtal med ett färre antal aktörer. Att en begränsning görs är därför att utbudet som socialtjänstlots hänvisar till måste vara överskådligt.

Upphandlingen sker i form av en direktupphandlad tjänstekoncession. De ekonomiskt mest fördelaktiga anbuden kommer att antas; baserat på såväl priset som kompetens, referenser och överskådlighet avseende prissättning och hemsidans utformning avseende tillgång till information etc.

Kommunen kommer alltså inte att köpa några tjänster av de aktörer som avtal tecknas med. Avtalet med kommunen görs endast för att socialtjänstlotsen kan komma att hänvisa invånare till aktören i fråga. Kommunen garanterar inte på något sätt att den invånaren väljer någon av de aktörer som kommunen har avtal med. Inte heller tar kommunen något ansvar för invånarens betalningsförmåga eller betalningsvilja.

De aktörer som kommunen tecknar avtal med åtar sig att under hela avtalstiden erbjuda den tjänst som denna koncession är föremål för.

Aktören får endast avstå i ett enskilt fall från att tillhandahålla tjänsten till den invånaren om han eller hon på sakliga grunder inte bedöms ha förmåga att betala för tjänsten. Aktörer som avtal tecknas med åtar sig att ett år efter avtals ingående uppskatta värdet av de uppdrag aktören har fått i anledning av avtalet med kommunen. Avtalstiden är ett (1) år med möjlighet till förlängning i 1+1+1 år.

Krav på anbudsgivare

 1.  Anbudsgivaren ska intyga att registrering för F-skatt föreligger.
 2.  Anbudsgivaren ska ha för branschen sedvanliga försäkringar etc.
 3.  Anbudsgivaren ska intyga att omständighet som enligt 13 kap LOU kan, eller ska, leda till att anbudet förkastas inte föreligger.
 4.  Anbudsgivaren eller företrädare för anbudsgivaren inte förekommer i belastningsregistret avseende brott som kan medföra att förtroendet för utförande av tjänster i personers hem kan ifrågasättas.
 5.  Anbudsgivaren ska ha dokumenterad kompetens och/eller erfarenhet för utförande av uppdraget.
 6.  CV för två arbetsledare eller motsvarande ska bifogas.
 7.  Två referenser med kontaktuppgifter ska anges som styrker kompetensen inom valt område.

Anbudets form och innehåll

 • Anbudsgivaren ska intyga att F-skatt finns. Anbudsgivaren ska intyga att sedvanlig försäkring finns. Anbudsgivaren ska intyga att omständighet som avses i 13 kap LOU inte föreligger.
 • Anbudsgivaren ska översiktligt presentera sin verksamhet.
 • Anbudsgivaren ska ange länk till hemsida. Om hemsida saknas ska anbudsgivaren ange skälen för detta och beskriva hur information om priser etc. istället ges till kunder.
 • Anbudsgivaren ska intyga att anbudsgivaren, eller företrädare för denna, inte förekommer i belastningsregistret på sätt som anges i punkt 4 under rubriken "Krav på anbudsgivare". Om anmärkning i belastningsregistret finns enligt punkt 4 ska anbudsgivaren muntligen efter avlämnande av anbud redogöra för omständigheterna kring anmärkningen. Anbudsgivaren förklarar genom lämnade av anbud sig bindande av detta i 60 dagar från sista dag för anbud.

Anbudstid, tilldelning, avtal m.m.

Ert anbud vill vi ha senast den 28 april 2021 och ska vara ställt till carlfredrik.ledin@ljungby.se . Kommunen planerar att tilldela och ingå avtal i maj 2021.

Frågor om upphandlingen

Frågor om upphandlingen ställs på e-post till carlfredrik.ledin@ljungby.se.

Svar och andra uppgifter om upphandlingen, under anbudstiden, delges här på denna webbsida.

Innan anbud lämnas uppmanas anbudsgivaren att kontrollera om nya uppgifter om upphandlingen har tillkommit.

Kommunen är skyldig att lämna svar på frågor senast sex dagar före sista anbudsdag, varför frågor måste komma in i så god tid att de hinner bearbetas.

Sista dag att ställa frågor är 2021-04-22.

Om förfrågningsunderlaget erhållits på annat sätt åligger det Anbudsgivare att själv kontrollera om några svar på inkomna frågor, förtydliganden eller kompletteringar har publicerats.

 

Avtalsvillkor tjänster

Allmänna avtalsvillkor

Parter Köpare: Ljungby kommun.
Säljare: XXXXXXXXXXXXXXX

Avtalstid

Detta avtal beräknas gälla från och med 2021-06-01 och till och med 2022-05-30.
Avtalet kan förlängas 3 gånger à 1 år med oförändrade villkor.
Avtalet förlängs ett (1) år med oförändrade villkor, om inte uppsägning skriftligen sker av Köparen till Säljaren senast sex (6) månader före avtalsperiodens slut.
Under alla förhållanden upphör Avtalet att gälla 20xx-09-30 utan föregående uppsägning.

Omfattning

Avtalet avser tjänster avseende xxxxxx.

Uppdragets genomförande

Säljaren ska vid uppdragets genomförande visa den skicklighet och den omsorg som förutsatts vid avtalets ingående. Säljaren ska i allt visa den kompetens och noggrannhet som krävs och i övrigt biträda Köparen med lojalitet och bästa förmåga.
Säljaren får inte av annan än Köparen mottaga eller hämta direktiv för uppdragets genomförande i vidare utsträckning än vad Köparen bestämmer.
Uppdraget ska utföras med hög och jämn kvalitet.

Statistik

Säljaren ska efter anmodan, dock högst två (2) gånger per år, kostnadsfritt lämna uppgift till Köparen om köpta tjänster. Statistiken ska överlämnas via datafil i t.ex. Excel och innehålla information om utförda tjänster m.m. Statistiken ska omfatta samtliga tjänster köpt från Säljaren.

Igångsättningsskedet

Säljaren ska utse en särskild kontaktperson och i övrigt komma överens med Köparens kontaktperson vilka rutiner som gäller från avtalsstart.

Informationsansvar

Säljaren har informationsansvaret till samtliga kunder vid förändringar såsom omläggning av beställningsrutiner, strukturförändringar inom företaget och dylikt.
Informationen ska ske i god tid, dock senast 60 dagar före ikraftträdandet.

Övriga villkor

Försäkringar och tillstånd

Säljaren har erforderliga försäkringar och tillstånd som är gällande hela avtalsperioden.

Etik

Det åligger Säljaren att ha ett gott bemötande och ge god service mot kunder inom ramen för detta avtal.

Personuppgifter

Vardera part ansvarar för att dennes behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning.
Säljaren åtar sig att bara behandla personuppgifter i enlighet med avtalet, Köparens instruktioner, personuppgiftslagen (1998:204), personuppgiftsförordningen (1998:1191) samt den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 ("GDPR") med tillhörande genomförandeförfattningar. Säljaren ska på Köparens begäran förse Köparen med information om Säljarens behandling av personuppgifter.
Säljaren ska vidare vidta lämpliga åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas.
Parterna ska samarbeta och utbyta information så att vardera parten kan uppfylla gällande lagar och förordningar avseende information till registrerade och rättelse av personuppgifter.
Säljarens ska hålla Köparen skadeslös i händelse av att Köparen åsamkas skada som är hänförlig till säljarens behandling av personuppgifter i strid med instruktion från Köparen, avtalet eller gällande förordningar.

Uppföljning av avtalet

Uppföljningsmöten kommer att ske vid behov med för avtalet utsedda kontaktpersoner. Både Köparen och Säljaren kan initiera dessa möten. Uppföljningar syftar till att kontrollera att Säljaren uppfyller sina åtaganden gentemot Köparen enligt detta avtal.
Möten kan handla om bland annat; Statistik och priser Uppföljning av avtalet och de övergripande målen Uppföljning av protokoll och beslutspunkter från tidigare möten Uppföljning av F-skattsedel och ekonomisk stabilitet Uppföljning av övriga punkter i leverantörskvalificeringen
Inköp av xxxxxx
Handlingarnas inbördes ordning
Detta avtal samt de handlingar som förekommit avtalet, nedan kallade kontraktshandlingarna, kompletterar varandra. Om kontraktshandlingarna skulle visa sig vara motsägelsefulla i något avseende gäller de, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat, sinsemellan i följande ordning:
1. Skriftliga ändringar till detta avtal
2. Detta avtal
3. Förtydligande och kompletteringar till upphandlingsdokumentet
4. Köparens upphandlingsdokument med bilagor
Ändringar och tillägg Ändringar och tillägg till detta avtal ska för att vara bindande vara skriftligen avfattade och undertecknade av behöriga företrädare för såväl Köparen som Säljaren samt bifogade till detta avtal.

Omförhandling

Köparen eller Säljaren har under avtalstiden rätt att begära omförhandling av avtalsvillkoren om de förutsättningar som förelåg vid avtalets ingående, utan partens egen förskyllan, skulle komma att förändras i väsentligt hänseende och om dessa förändringar skulle komma att bli oskäligt betungande för parten. Omförhandlingen får endast avse de delar av avtalsvillkoren som berörs av den inträffade förändringen, om inte parterna kommer överens om annat.

Skadestånd och ansvarsbegränsning

Säljaren är skyldig att med den skyndsamhet omständigheterna kräver, på egen bekostnad avhjälpa fel eller brister i tillhandahållna tjänster, som består i att tjänsten inte uppfyller avtalad specifikation eller funktionalitet eller inte kan anses vara ägnad för sitt särskilda ändamål.
Säljaren ansvarar för fel eller försummelse som ligger honom till last vid uppdragets utförande och ska ersätta skada som åsamkas Köparen eller tredje man mot vilken Köparen svarar. Säljaren är i förhållande till Köparen ansvarig för dennes skadeståndsskyldighet gentemot tredje man. Säljaren ska också vidta den utredning som föranleds av tredje mans ersättningsanspråk.
Utöver det som Säljaren har ansvaret för enligt Avtalet ska Part ersätta den andra Parten för skada som
Inköp av xxxxxxxx denne lider i anledning av avtalsbrott eller motpartens försummelse, om inte motparten visar att händelsen beror på ett hinder utanför hans kontroll.
Vid skada som orsakas Köparen genom den skadeskyldiges, som Säljaren ansvarar för, avtalsbrott eller försummelse har Köparen rätt till skadestånd med faktiska merkostnader för kompletteringsköp, personalkostnader, inkassokostnader etc. som åberopad försummelse eller avtalsbrott förorsakat.
Skadelidande Part ska vidta skäliga åtgärder för att begränsa sin skada. Försummar Parten detta bär Parten själv en motsvarande del av förlusten.
Om inte särskilt anges i övrigt i Avtalet samt med undantag för fall av grov vårdslöshet eller uppsåtligt handlande, är Part inte skyldig att ersätta den andra Partens indirekta skada.

Överlåtelse och upplåtelse av avtalet

Säljaren får inte överlåta eller upplåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt Avtalet utan Köparens skriftliga godkännande.

Villkor, tillstånd och försäkringar

Säljaren ska själv inneha och vidmakthålla samtliga de tillstånd som kan krävas för genomförandet av Avtalet, vilka ska vara gällande hela avtalsperioden.
Säljaren ska inneha för uppdraget nödvändiga försäkringar, vilka ska vara gällande hela avtalsperioden.
Säljaren ska under avtalstiden inneha sedvanlig företags- och ansvarsförsäkring som är anpassad för den aktuella verksamheten. Säljaren är skyldig att teckna försäkring för såväl person- som sakskada. Lägsta accepterade nivå motsvarande kombinerad företagsförsäkring.
Försäkringen ska täcka skada eller förlust, av så väl Köparens egendom som tredje mans egendom, vilket uppstått genom Säljarens oaktsamhet, försummelse eller underlåtenhet.
Säljaren förbinder sig att förebygga skador som kan drabba avtalsanvändare, Köparens personal, eller tredje man.
Säljaren ska på begäran visa vilka försäkringar som Säljaren har.

Förtida upphörande (hävning)

Om Säljaren brister i sin uppfyllelse av något av de avtalade kraven ska Säljaren på anmodan inom fjorton (14) dagar vidta rättelse. Om rättelse inte vidtas har Köparen rätt att häva avtalet. Vid upprepade brister, oavsett vilken brist det är fråga om, och även om rättelse har vidtagits har Köparen rätt att omedelbar verkan häva avtalet.
Det ska alltid ses som ett väsentligt åsidosättande som ger Köparen rätt att omedelbart häva Avtalet i
Inköp av xxxxx sin helhet om Säljaren vid minst sex (6) tillfällen under en period om ett (1) år räknat per avtalsår har krävts på vite.
Köparen har vidare alltid rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande utan om omständighet enligt 11 kap 1-4 §§ LUK föreligger eller inträffar. Vidare ska det alltid ses som ett väsentligt åsidosättande som ger Köparen rätt att häva Avtalet i sin helhet om Säljaren eller ställföreträdare för Säljaren, eller sådan som Säljaren har anlitat, döms för skattebrott, åläggs skattetillägg, i övrigt åsidosätter gällande skattelagstiftning eller inte fullgör sina skyldigheter vad gäller skatter och avgifter. Vardera Part äger därutöver rätt att, genom skriftligt meddelande till motparten, säga upp Avtalet till omedelbart upphörande utan någon ersättningsskyldighet om den andra Parten försätts i konkurs, träder i likvidation, inställer sina betalningar eller i övrigt får anses ha kommit på obestånd. Därtill ska det alltid ses som ett väsentligt åsidosättande som ger Beställaren rätt att häva Avtalet i sin helhet om Säljaren trots anmodan inte tecknar de försäkringar som bedöms relevanta.

Force majeure

Säljaren har inte något ansvar för skadegörande handlingar som förorsakats av honom på grund av omständigheter över vilka han rimligen inte kunnat råda eller rimligen inte kunnat inse skulle komma att inträffa. Vid bedömning av denna bestämmelse ska hänsyn tas till det agerande som leverantören valt efter det att skadan uppstått, och om han då iakttagit allt för att minimera eller motverka uppkommen skada. Händelser som krig, omfattande arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljö- eller naturkatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omständighet utanför parternas kontroll som de inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets träffande och vars följder de inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, ska utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkten för prestation och befrielse från vite och andra påföljder. Detsamma gäller för underleverantörer, vilka förhindras fullgöra sin leverans på grund av omständigheter som angivits ovan. Detta äger tillämpning oavsett om orsaken till förseningen inträffar före eller efter avtalad leveransdag. Om avtalets fullgörande till väsentlig del förhindras för längre tid än 3 månader på grund av viss ovan angiven omständighet äger part, utan ersättningsskyldighet, skriftligen frånträda avtalet. Arbetskonflikt som har sin grund i parts brott mot kollektivavtal får dock inte åberopas som befrielsegrund. Motparten ska omedelbart underrättas skriftligen om det föreligger omständighet som kan föranleda tillämpning av denna avtalspunkt.

Tvist (Forum och lagval)

Tvist med anledning av, eller angående tolkningen av, detta avtal, eller varje annat rättsförhållande som uppkommer ur denna avtalsrelation, ska slutligen avgöras av svensk allmän domstol, med Växjö tingsrätt som första instans, med tillämpning av svensk rätt.
Säljaren får inte avbryta eller uppskjuta fullgörande av de prestationer som åvilar Säljaren enligt detta
Inköp av xxxxx avtal under åberopande av att tvist påkallats eller pågår.

Inkomna besvarade frågor

Kan vi ha en differentierad prisbild för de olika åtaganden inom hushållsnära tjänster och IT-support?
Vilket pris de tar ut för sina tjänster är en sak mellan kund och leverantör.

Vi kan alltså välja vilka områden (1-14) vi vill lägga anbud på, motsvarande inom IT-support (1-5)?
Ja

Om vi går för högtryck, har vi rätten att samarbeta med en underleverantör (som självklart måste vara godkänd av kommunen)?
Ja

Kan vi tacka nej till ett uppdrag? T ex om vi får förfrågan ena dagen om ett flyttstäd som ska utföras den andra? Behövs åtminstone ett par dagars framförhållning.
Ja

Hur sker indexuppräkning av prisbild årligen. Ser inget i själva avtalet, räknar vi upp själva?
Inget som kommunen lägger sig i.

Om vi blir en av utförarna, kan vi utvidga utbudet inom ramen för hushållsnära tjänster och IT-support om vi har kapaciteten och om att vi ser att behov finns?
Inte med stöd av tjänstekoncessions avtalet dvs kommunen (socialtjänstlotsarna) kommer inte att rekommendera dem för något annat än de punkterna som finns med i tjänstekoncessionen. Men i övrigt har inte kommunen några synpunkter vilka tjänster de erbjuder medborgare.

Kontakt

Kommentera