Köldmedia

Årlig rapportering - senast den 31 mars

Om man har installerad köldmedia som innehåller mer än 14 ton koldioxidekvivalenter i sin anläggning är man skyldig att skicka in en årsrapport till miljö- och byggförvaltningen i Ljungby kommun. Med anläggning avses all utrustning som innehåller köldmedia på samma fastighet exempelvis i luftkonditionering, kylar, frysar och värmepumpsanläggningar. Ska man installera köldmedia med mer än 14 ton koldioxidekvivalenter ska en anmälan göras i god tid till miljö- och byggförvaltningen, vid utebliven anmälan kan man få en miljösanktionsavgift.

Den 31 mars är sista dagen för inlämning av den årliga kontrollrapporten för köldmedia. Vid försenad rapportering eller utebliven läckagekontroll kan man få en miljösanktionsavgift.

Miljö- och byggförvaltningen är tillsynsmyndighet för rapportering och kontroll av köldmedia. För handläggning av inkomna rapporter debiteras en avgift på 799 kronor.

Läckagekontroll

Läckagekontroll ska utföras vid nyinstallation samt vid andra ingrepp i utrustningen. Verksamhetsutövaren är skyldig att utföra återkommande läckagekontroll av sin köldmedieutrustning. Intervallet beror på köldmediets koldioxidekvivalenter.

  • För utrustning som innehåller köldmedia med minst 5 ton koldioxidekvivalenter , men max 50 ton koldioxidekvivalenter, är kravet på återkommande läckagekontroll 1 gång var 12:e månad.
  • För utrustning som innehåller köldmedia med minst 50 ton koldioxidekvivalenter, men max 500 ton koldioxidekvivalenter, är kravet på läckagekontroll 1 gång var 6:e månad.
  • För utrustning som innehåller köldmedia med 500 ton koldioxidekvivalenter eller mer, är kravet på läckagekontroll 1 gång var 3:e månad.

Efter att läckage har åtgärdats, ska kontroll ske inom en månad.

Utrustning som innehåller mer än 500 ton koldioxidekvivalenter måste ha ett läckagevarningssystem installerat. Läckagevarningssystemet måste kontrolleras minst var 12:e månad.

Varför ska köldmedia kontrolleras och vem är ansvarig?

Köldmedier innehåller ämnen som kan bryta ner vårt skyddande ozonskikt och även bidra till en ökad växthuseffekt. Även små mängder av dessa ämnen kan orsaka stor skada, det är därför viktigt att dessa köldmedier inte läcker ut i luften. Verksamhetsutövare och privatpersoner som har köldmedieaggregat installerade är ansvariga för att dessa köldmediebestämmelser följs.

Regler och krav

Den 1 januari 2015 trädde en ny europeisk f-gasförordning i kraft. Den innebär att anläggningar med hög växthuspåverkan kommer att behöva läcksökas med tätare intervall än de med lägre växthuspåverkan. Istället för att ha kg-gränser som bestämmer om och hur ofta anläggningen ska läcksökas så beror kontrollintervallet på hur mycket koldioxidekvivalenter köldmedian innehåller. Den nya förordningen innebär att aggregat som innehåller mindre än 3 kg köldmedia kan omfattas av krav på kontroll.

Från och med 1 januari 2020 är det förbjudet med installation och påfyllnad av köldmedier som har ett GWP-värde över 2500^.

Blankett för anmälan om installation eller skrotning samt årlig kontroll av köldmedia hämtar du på Kyl och värmepumpföretagens webbplats.

 

^GWP står för Global Warming Potential och är ett mått på förmågan hos en växthusgas att bidra till den globala uppvärmningen. GWP-värdet beror bland annat av hur effektivt gasen absorberar infraröd strålning och hur långlivad den är i atmosfären.

Kontakt

Kommentera