titelbild

Inomhusmiljö

Miljö- eller hälsoproblem i en bostad kan vara av många slag. Fel på temperaturen, bristfällig ventilation, fukt, mögel, buller samt hög radonhalt är några exempel.

Boendes ansvar

Den boende har ansvar att sköta bostaden på ett ansvarsfullt sätt och se till att olägenheter för andra boende inte uppstår. I hyreskontrakt finns ofta en beskrivning av ansvaret som boende. Även de flesta bostadsrättsföreningar har satt upp regler om hur ansvaret mellan den enskilda bostadsrättsägaren och föreningen är fördelat. 

Fastighetsägarens ansvar

Ägaren till en bostad är enligt miljöbalken skyldig att hindra och undanröja olägenheter. Det innebär att följande krav kan ställas på bostaden:

  • ge betryggande skydd mot värme, kyla, drag, fukt, buller, radon, luftföroreningar och andra liknande störningar
  • tillfredställande luftväxling
  • tillräckligt dagsljus
  • tillfredställande uppvärmd
  • möjlighet att upprätthålla en god personlig hygien
  • tillgång till vatten (både tillräcklig mängd och av god kvalitet).

Utöver detta ska fastighetsägare hålla fritt från skadedjur.

De här skyldigheterna gäller oavsett om ägaren är ett bostadsbolag, privat ägare, en bostadsförening eller om du själv äger din bostad. 

Kontakt

Kommentera