titelbild

Torg 11:23 i Lagan (f.d. Bergagården)

Markanvisningstävlingen för bostadsbebyggelse på fastigheten Torg 11:23 inklusive byggnaden Bergagården (f.d. särskilt boende) avslutades den 3 juni 2021.

Här kan du läsa informationen om tävlingen i efterhand. Tävlingen startade den 7 april 2021. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Markanvisningstävling Torg 11:23 i Lagan

Markanvisningstävlingen går ut på att lägga det högsta budet för fastigheten samt en beskrivning över hur du som exploatör vill använda och utveckla området. Det vinnande tävlingsbidraget kommer få möjlighet att teckna ett markanvisningsavtal som ger ensamrätt att förhandla med kommunen om att köpa och bebygga det anvisade området under en viss tidsperiod och på vissa villkor. Mer om markanvisningar finns på länken Mark för flerbostadshus längst ner på sidan.  

Information om fastigheten och tävlingen finns i dokumentet Markanvisningstävling Torg 11-23.
Se även bilagor nedan för detaljerad information.  

Lämna in tävlingsbidrag senast 7 maj!

Exploatören ska redogöra för sitt bidrag som ska innehålla följande:  

• Namn
• Adress
• Giltigt registreringsbevis
• Organisationsnummer
• Kontaktuppgifter till minst en kontaktperson
• En kort beskrivning av organisation, erfarenhet, kompentens och ekonomisk status
• Erbjuden köpeskilling
• Exploatörens tankar och idéer om användning och utveckling av området

Ovanstående ska rymmas på motsvarande två A4-sidor. Köpeskillingen ska vara uttryckt i SEK. Anbudet är det pris som kommer att gälla vid tidpunkt för förvärv. Erbjuden köpeskilling ska vara exklusive tillkommande VA-avgifter och skatter, det vill säga endast ersättning för marken och fastighetens befintliga skick. Exploatören ska inlämna en beskrivning av hur området önskas användas och utvecklas och om exploatören vill behålla eller riva befintlig bebyggelse. 

Skicka in tävlingsbidraget senast 2021-05-07 via e-post till jakob.ruter@ljungby.se, skriv ”Markanvisning Torg 11:23” i ämnesraden. Tävlingsbidraget är bindande. 

Vad händer sen?

Efter tävlingstidens utgång ska tävlingsbidragen utvärderas av tekniska förvaltningen i samråd med miljö-och byggförvaltningen. Den 3 juni 2021 kommer tekniska nämnden besluta vilken exploatör som vinner och som Ljungby kommun kommer att arbeta vidare med för genomförande av projektet. 

Den exploatör som vinner markanvisningstävlingen kontaktas via telefon, övriga meddelas via e-post. 

Nedan redovisas en preliminär tidplan. Observera att den kan behöva justeras beroende på t.ex. detaljplan och politiska processer. (Q = kvartal).

  • Q2 2021 Markanvisningsavtalet undertecknas
  • Q2 2021 Ansökan om detaljplan
  • Q3-Q4 2021 Flytt- och omläggning av elledningar
  • Q1 2022-Q4 2022 Detaljplanen vinner laga kraft
  • Q3 2022-Q4 2022 Överlåtelse av området
  • Q4 2022 Byggnation och- eller rivning kan påbörjas.

Kort om fastigheten Torg 11:23

Fastigheten Torg 11:23 ligger i kommunens näst största ort Lagan, norr om Ljungby stad. I Lagan finns dagligvaruhandel och drivmedelsstation samt förskola, fritidshem och skola F-9. Torg 11:23 ligger precis vid en nybyggd förskola. Lagans centrum har blandad bebyggelse med bostäder, centrumverksamhet samt industrier och det finns olika idrotts- och rekreationsmöjligheter. Det finns goda förutsättningar för pendling både norr- och söderut med närheten till E4:an. Fastighetens areal är 8183 kvm. 

Befintlig bebyggelse

Fastigheten inklusive byggnad säljs i befintligt skick. Befintlig byggnad har tidigare använts framförallt som särskilt boende. Byggnaden är uppförd 1959. BTA är 2878 kvm och BRA är 2617 kvm. Byggnaden är besiktigad och en del åtgärder i besiktningsprotokollet har utförts. Energideklaration, radonprov samt service och underhållsrapport finns. Se bilagor nedan. 

En del av byggnaden hyrs idag ut och hyresavtalet kan tidigast sägas upp till 2022-07-31, vilket Ljungby kommun ombesörjer innan tillträdet till fastigheten. Exploatören får i sitt förslag till utveckling av området beskriva om de önskar behålla befintlig byggnad eller del av byggnaden. Eventuellt rivningsbeslut fattas av Miljö- och byggnämnden efter markanvisningen. Exploatören ombesörjer kostnader för eventuell rivning inklusive rivningsbeslut.

    

Frågor och svar publiceras nedan 

Klarlägganden eller kompletterande uppgifter om handlingarna kan begäras per e-post eller telefon till Jakob Ruter, exploateringschef, se kontaktuppgifter nedan. För att alla ska få samma information kommer relevanta frågor och svar att publiceras längst ner på den här webbsidan allteftersom de besvaras.

Information om fastigheten och tävlingen

Bilagor

 För att få tillgång till Bilaga 3, dwg-fil över området - kontakta Jakob Ruter.

Inkomna frågor och svar publiceras här

Vilka är det som bedömer beskrivningen av målet för fastigheten?

Exploateringschef Jakob Ruter, förvaltare/energi- och klimatrådgivare Johan Mansfeld och förvaltningschef/stadsarkitekt Trond Strangstadstuen kommer att göra bedömningen av de inkomna anbuden.

Har det gjorts någon analys av vad Lagan vill ha / behöver?

Nej.

Vi har ju undersökt och frågat runt vad Laganborna vill ha så vi vill ju gärna få göra vår röst hörd i detta ärende.

 Bilägg gärna er undersökning till anbudet. 

Kontakt

Kommentera