Kvarteret Sågverket delas in i flera etapper.
Kvarteret Sågverket delas in i flera etapper.
Etapp 1 består av fyra olika områden.
Etapp 1 består av fyra olika områden.
Kvarteret Sågverket ligger mellan Annelund och Kronoskogen i Ljungby.
Området ligger nära Kronoskogen och Ljungsjön.
titelbild

Sågverket etapp 1

Kvarteret Sågverket i Ljungby planeras bli ett attraktivt bostadsområde med bebyggelse i olika former och höjder samt mindre centrumverksamheter, service och en förskola.

I januari öppnade vi upp för intresseanmälningar från aktörer som vill vara med och utveckla den första etappen av kvarteret Sågverket. Vi sökte fyra olika exploatörer för den första etappen med bostäder, som består av fyra olika områden. Totalt kom 14 intresseanmälningar in.

Tilldelning av markanvisning

Intresseanmälningarna har nu utvärderats utifrån givna bedömningskriterier. De fyra aktörer vars förslag har valts ut är; GBJ Construction AB, LOCANO AB, Lars Jönsson Byggtjänst Aktiebolag och Hamiltone Fastigheter AB.

De här fyra aktörerna får nu möjlighet att teckna markanvisningsavtal som ger ensamrätt att förhandla med kommunen under en viss tidsperiod och på vissa villkor om att köpa och bebygga ett anvisat område. De kommer även att bli delaktiga i detaljplanearbetet. 

Motiveringar

Intresseanmälningarna har utvärderats utifrån i förväg uppsatta bedömningskriterier. Här är motiveringarna för de förslag som bäst uppfyller kriterierna för varje område. 

Område 1- GBJ Construction AB

Bolagets förslag speglar den gamla sågverksindustrin i form av färgsättning och materialval. Inom området har de fått in tre hustyper, uppdelat på 15 radhus och 5 kedjehus, vilket skapar ett variationsrikt område. Det skapas både privata uteplatser och en gemensam trädgård för de boende att vistas i. Trädgården är en plats som bidrar till sociala möten där grannar spontant kan träffas för att exempelvis grilla eller plantera sina egna plantor i det gemensamma växthuset.

Område 2- LOCANO AB

Bolaget vill uppföra både fyra och fem våningshus med plats för totalt 26 bostadsrättslägenheter. Husen kommer att ha fasader i trä och färgsättas i naturliga färger. Lättåtkomliga cykelparkeringar med laddplatser för el-cyklar ska bidra till hållbara resor. Taken fylls med växtlighet eller solceller vilket passar in på Ljungby kommuns vision om ett hållbart bostadsområde. 

Område 3-Lars Jönsson Byggtjänst Aktiebolag

Bolaget vill uppföra ett femvåningshus med plats för 20 lägenheter. För att skildra den gamla sågverksindustrin så ska bostadshuset ska ha fasader i trä och färgsättas i naturliga färger. På taken ska solceller blandat med sedumtak bidra till ett mer hållbart byggande. De boende kommer få tillgång till både takterrasser och ett utegym i direkt anslutning till naturen.

Område 4- Hamiltone Fastigheter AB

Bolaget har gett förslag på byggnation av tre lamellhus med gavlarna ut mot gatan. Våningsantalet på byggnaderna är mellan 3-5 våningar och utformning är varierande. Taken består antingen av traditionellt tak, sedum eller solceller. Husen med solceller kommer att försörja delar av byggnadens energibehov samt energi avsedd för bil och cykelpool. Mellan husen tillvaratas naturen och det skapas gemensamma grönytor för de boende. Husen kommer att byggas i hållbara material som domineras av trä.

Preliminär tidplan

 • Q1 2022 - Intresseanmälan för markanvisning
 • Q1-Q2 2022 - Inlämning av projektidé
 • Q2-Q3 2022 - Markanvisningsavtal undertecknas
 • Q4 2022-Q1 2023 - Detaljplanen vinner laga kraft
 • Q1 2023 - Utbyggnad av huvudgata
 • Q2-Q4 2023 - Överlåtelse av området
 • Q4 2023-Q1 2024 - Byggnation kan påbörjas

Q = kvartal. Observera att tidplanen kan behöva justeras beroende på exempelvis detaljplan och politiska processer. 

Inkomna frågor och svar

Intresseanmälan var öppen den 10 januari till 7 februari 2022. Under den perioden kom följande frågor in och publicerades här för att alla ska få samma information.

 • Kan vi bli tilldelade 2 områden om vårt förslag är väldigt bra för helheten?Måste vi skicka in två förslag via två olika organisationsnummer för att få möjlighet till två områden?
  Svar: I intresseanmälan står det att kommunen ska välja ut fyra olika exploatörer, en exploatör per område. Ni är välkomna att lämna ert förslag men reglerna säger att ni bara kan bli tilldelade ett område.
 • Finns det någon mer skalenlig uppdelning av etapperna än markanvändningskartan?Svar: Nej tyvärr har det inte tagits fram någon mer skalenlig ritning över etapperna.

 • Finns det möjlighet att få kartan som finns i Bilagor (Bilaga 2) i DWG-format?
  Svar: Kommunen har inte kartan i bilaga två som DWG-fil, men vi har en liknande karta som togs fram i samband med att kommunen beställde en trafikutredning. Se pdf nedan. Samma karta finns i dwg, och fås via mail till Jenny, se kontaktuppgifter nedan. 
Ljungby kommun grundkarta trafikutredning Sågverket 210909.pdf
 • Är angivna areal i intresseanmälan siffror för BTA per område eller areal för fastighetsstorlekar? Om det är areal för fastighetsstorlek finns det då några andra begränsningar förutom våningsantal per område som illustrerat i bild? Eller är det upp till oss att komma med förslag?
  Svar: Områdenas areal i intresseanmälan är storleken på de tänkta fastigheternas yta. Eftersom att detaljplanen inte är framtagen ännu så finns det ingen bestämd exploateringsgrad och det är upp till exploatörerna att själva komma med förslag.

 • Hur stor vikt har parkeringsfrågan?
  Svar: Exploatörerna är med och beslutar om hur parkeringarna ska utformas inom kvarteret. Antingen ska parkeringsplatserna inrymmas inom varje bostadsområde eller så kan de anläggas som gemensamma parkeringsutrymmen för flertalet bostadsområden. Exploatörerna får gärna visa i intresseanmälan hur de tänker, alternativt om de har olika förslag på lösningar.

 • Är område 1 ägnat för Radhus?
  Svar: Kommunen tänker sig främst radhus eller flerbostadshus inom etapp 1. Det är inte bestämt inom vilket område som är ägnat för vad utan kommunen är öppna för förslag.

 • Bedömningskriteriet god markanvändning viktas 20% är det meningen att maxa antalet invånare?
  Svar: Kommunen har planerat för ett våningsantal som stämmer överens med markanvändningskartan, men förslagen kommer att bedömas utifrån hur väl de passar in på området och hur marken nyttjas på bästa sätt. Det betyder inte att det behöver bli så många våningar som möjligt.

 • Finns där någon ritning i dwg? Där man kan se etapperna samt områdena?
  Svar: Vi har tyvärr ingen ritning i dwg i nuläget. Områdenas gränser har inte mätts in, detta ska göras i samband med att områdena styckas av till egna fastigheter och då får vi fram de exakta gränserna. Utgå från markanvändningskartan som anges i intresseanmälan.

 • Hittar ingen tydlig karta som beskriver område 1 med tydliga gränser samt vad skall tänkta vägar gå, eller är det upp till oss att ta fram ett förslag på vägar?
  Svar: Det finns tyvärr ingen tydligare karta som beskriver områdenas gränser i nuläget. Områdenas gränser har inte mätts in och därför inte fastställts. En trafikutredning håller på att tas fram och vägarna som ska gå inom kvarteret utreds. Detta är inte något som exploatörerna behöver ta fram förslag på. Markanvändningskartan visar en del av de vägar som utreds.

 

Fullständigt material, inklusive bilagor
Sågverket intresseanmälan.pdf

Bilagor

 

 

Kontakt

Kommentera