Så här fungerar livsmedelskontrollen

Inspektörerna på miljö- och byggförvaltningen använder Livsmedelsverkets vägledning för offentlig kontroll. Vägledningen är indelad i 15 kontrollområden. Vid en kontroll kan ett eller flera områden kontrolleras. För vart och ett av de kontrollerade områdena bedömer inspektören om verksamheten uppfyller lagstiftningen eller om det finns någon avvikelse. Om du vill läsa mer så hittar du information på Livsmedelsverkets webbplats.

Kontroller genom inspektion, revision och provtagning

Den offentliga kontrollen kan utföras på olika sätt. De tre huvudtyperna är inspektion, revision samt provtagning och analys.

  • Inspektion är den vanligaste kontrollmetoden och sker nästan alltid oanmäld. Vid inspektionen går inspektören igenom delar av verksamhetens livsmedelshantering och kontrollerar hur väl rutinerna i egenkontrollen följs och dokumenteras. Inspektören tittar runt och ställer frågor.
  • Revision sker normalt föranmält och innebär att en större genomgång görs av verksamheten med fokus på rutiner och dokumentation.
  • Provtagning och analys fungerar främst som stöd till inspektioner och utförs för att kontrollera om livsmedel är säkra att äta eller att innehållet stämmer med märkningen. Oftast görs provtagning i samband med projekt eller utredning av misstänkt matförgiftning.

Antalet besök beror på verksamheten

Hur ofta vi besöker din anläggning beror på hur stor och hur riskfylld verksamheten är. Den årliga kontrollavgiften ska täcka den normala kontrollen. Det är den kontroll vi planerar att utföra vid din anläggning. Den kan ske vid ett eller flera tillfällen per år.

Vissa anläggningar som har låg risk besöks vartannat år eller vart tredje år. I dessa fall samlas kontrolltiden ihop och används vid detta tillfälle, men du betalar ändå avgift varje år. Exempel: En anläggning har 1 timmes årlig kontrolltid, vart tredje år besöks anläggningen och då används 3 timmar för förberedelse, kontroll och rapportskrivning.

Omdöme efter kontrollen

  • Utan avvikelse - innebär att ingen avvikelse har konstaterats och företaget kan besökas vid nästa planerade kontrolltillfälle.
  • Med avvikelse - avvikelser har konstaterats men bedöms kunna följas upp vid nästa planerade kontrolltillfälle.
  • Avvikelser - avvikelser har konstaterats och är så pass allvarliga att de behöver kontrolleras med extra kontroll. Företagaren får betala för den extra kontrollen.

Kontrollrapporten

Efter utförd kontroll upprättas en skriftlig kontrollrapport som skickas till dig. Rapporten talar om vilka avvikelser som har konstaterats under kontrollen och som behöver åtgärdas för att följa lagen.

I kontrollrapporten finns grundläggande uppgifter om företaget. Vidare finns uppgifter om själva kontrollbesöket: datum, anledning till besöket, om det var föranmält eller oanmält, inspektörens namn och vem som närvarade som representant för företaget samt vilka kontrollområden som ingick.

Om bristerna inte åtgärdats vid uppföljningen, eller om avvikelserna är så pass allvarliga att det föreligger stor risk för människors hälsa, kan det bli aktuellt med sanktionsåtgärder. Nedan följer exempel på olika sanktioner:

  • Föreläggande om åtgärder innebär att företaget åläggs att åtgärda konstaterade brister inom en viss tid. Föreläggandet kan förenas med vite; det betyder att om man inte gjort åtgärderna inom den förelagda tiden måste man betala en straffavgift.
  • Förbud mot delar av verksamheten innebär att företaget förbjuds viss typ av livsmedelshantering, exempelvis nedkylning.
  • Förbud mot utsläppande på marknaden kan bli aktuellt om företaget säljer produkter som är märkta på fel sätt eller livsmedel som är otjänliga.
  • Att stänga hela eller delar av verksamheten under lämplig tidsperiod kan bli aktuellt om en omfattande rengöring eller renovering behöver utföras.

Kontakt

Kommentera