Lagar och regler för livsmedel

Lagstiftningen på livsmedelsområdet är i stort sett likadan inom hela EU och gäller för all yrkesmässig hantering av livsmedel.

Livsmedelslagstiftningen bygger i huvudsak på ett antal EG-förordningar. Som komplement till dessa finns i Sverige även ett antal nationella lagar, förordningar och föreskrifter. Den nationella lagstiftningen baserar sig i huvudsak på EU:s lagstiftning.

Nedan följer en genomgång av utvalda delar inom livsmedelslagstiftningen samt en kortare beskrivning av vilka regler som gäller för olika typer av livsmedelsverksamheter.

Allmänna regler EG-förordning 178/2002

 • Förordningen gäller för all form av livsmedelshantering.
 • Den innehåller definitioner om vad som räknas som livsmedel.
 • Den klargör syftet med livsmedelslagstiftningen.
 • I förordningen står det vilka skyldigheter som gäller på den som bedriver livsmedelsverksamhet och för den som bedriver foderverksamhet.

Livsmedelshygien EG-förordning 852/2004

 • Förordningen gäller alla livsmedelsföretagare.
 • Den innehåller regler om livsmedelshygien, egenkontroll samt lokal och utrustning.
 • I förordningen ställs krav på att alla livsmedelsanläggningar ska registreras eller godkännas.
 • Förordningen innehåller regler för primärproduktion av livsmedel, det vill säga odling, uppfödning, fiske och liknande.

Tillverkning av animaliska produkter EG-förordning 853/2004

 • Förordningen gäller främst livsmedelsproducenter, gäller inte detaljhandel.
 • Det ställs särskilda krav på lokal, utrustning, temperaturkriterier med mera för den här typen av anläggningar.
 • De anläggningar som omfattas ska godkännas.

Offentlig kontroll EG-förordning 882/2004

 • Förordningen reglerar hur myndigheternas kontroll av livsmedelsanläggningar ska gå till.
 • Den förklarar hur inspektion och revision ska gå till och hur kontrollrapporter ska användas.

Svenska lagar, förordningar och föreskrifter

Det finns ett stort antal nationella lagar, förordningar och föreskrifter som berör livsmedelsfrågorna. Det stora flertalet av dessa fungerar som komplement till EG-förordningarna. Hit hör livsmedelslagen (SFS 2006:804), livsmedelsförordningen (SFS 2006:813), förordning om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel (SFS 2006:1166) samt ett antal föreskrifter från Livsmedelsverket.

Är det något du undrar över när det gäller din verksamhet är du välkommen att höra av dig till miljö- och byggförvaltningen.

Kontakt

Kommentera