titelbild

Anlägga eller ändra enskilt avlopp

Ett enskilt avlopp är ett avlopp som inte är anslutet till det kommunala avloppsnätet. Fastigheter som ligger utanför tätbebyggt område har nästan alltid någon form av enskilt avlopp.

 I Ljungby kommun finns cirka 6 500 enskilda avlopp. Av alla avlopp i Sverige är det cirka 10 % enskilda avlopp. Övriga 90 % är ansluta till kommunala avloppsanläggningar. Trots att enskilda avlopp endast utgör är en mindre del av det totala antalet avlopp förorsakar de utsläpp som är lika stora som utsläpp från alla kommunala avloppsanläggningarna tillsammans.

Avloppsvatten innehåller bland annat bakterier och näringsämnen. Ett orenat avloppsvatten kan därför leda till smittspridning och syrebrist i våra vattendrag. De enskilda avloppens rening kan i vissa fall vara skillnaden mellan en fin badsjö och en dyig igenväxt sjö.

Slam och latrin

Slam från slamavskiljare och sluten tank samt latrin från olika former av torrtoaletter är en del av det hushållsavfall som kommunen ansvarar för att samla in och omhänderta. Mer information om slambrunnar och egna tankar.

Vilka krav ställs på avloppsanläggningar?

Det är förbjudet att släppa ut avloppsvatten som inte genomgått längre gående rening än slamavskiljning. Det är alltså olagligt att bara ha en trekammarbrunn, det måste finnas en efterföljande rening. Eftersom förutsättningarna kan se olika ut gör miljö- och byggnämnden en bedömning i varje enskilt fall om vilka krav på rening som behövs. Anläggningar som generellt sett inte uppfyller dagens krav på efterföljande rening är till exempel stenkista och direktutsläpp i mark eller vattendrag.

Vilket ansvar har du med enskilt avlopp?

Du som äger en fastighet med ett enskilt avlopp är ansvarig för anläggningen. Ansvaret omfattar att anläggningen är godkänd, sköts och underhålls på ett bra sätt

Ska du göra en ny avloppsanläggning måste du söka tillstånd (alternativt anmäla) innan du byg­ger anläggningen. Du ansvarar för att någon sakkunnig anlägger ditt avlopp. Sakkunnig är den som genom utbildning, yrkeserfarenhet eller på annat sätt fått tillräckliga kun­skaper att anlägga avlopp.

Diplomutbildande entreprenörer i Ljungby Kommun.pdf

 

Anmäla/ansöka om tillstånd

För att ändra en gammal anläggning eller göra en ny till vilken en vattentoalett anslutits, måste du ansöka om tillstånd från miljö - och byggnämnden. Ansluts endast bad-, dusch- och tvättvatten, ska en anmälan göras. Inom särskilt känsliga områden kan det i vissa fall krävas tillstånd även för en anläggning trots att vattentoalett inte ansluts.

För att vi ska kunna handlägga din ansökan/anmälan om tillstånd ska du bifoga följande uppgifter

  • Fastighetsgränser och byggnader
  • Dricksvattenbrunnar egen och närliggande i förekommande fall
  • Avloppsanläggningens placering (slamavskiljare, fördelningsbrunnar, ledningar infiltration eller annan reningsmetod)
  • Diken, vattendrag och sjöar mindre än 100 m från avloppsanläggningen
  • Väg för slamtömningsfordon

Du bör anlita en sakkunnig som kan hjälpa dig med planeringen. Du kan själv ta fram en kartbild över din fastighet på webbplatsen skogens pärlor.

Blanketter för ansökan/anmälan hittar du här E-tjänster och blanketter/Bo, bygga och miljö och sedan Vatten och avlopp.

Handläggning

När du lämnat in ansökan till miljöavdelningen, granskar vi den och tar kontakt med dig och/eller entreprenören. Vi gör ett platsbesök för att bedöma platsen där avloppet ska placeras.

Beslut

Efter platsbesöket skrivs ett beslut som skickas till sökande med kopia till entreprenören. Det är viktigt att du läser hela beslutet innan arbetet påbörjas så du vet vilka krav som ställs. Om miljö-och byggnämnden bedömer att den ansökta anläggningen inte uppfyller ställda krav har du som fastighetsägare två val. Du kan antingen ändra din ansökan och få den prövad eller få ett beslut om avslag av ansökan. Ett beslut om avslag kan överklagas. Information om hur detta går till skickas med beslutet.

Entreprenörsrapport

När avloppsanläggningen är klar ska entreprenören fylla i en entreprenörsrapport som tillsammans med foton som tagits under arbetet skickas in till miljöavdelningen. När miljöavdelningen fått in uppgifter om att avloppet färdigställts enligt tillståndet får du ett meddelande om att ditt avlopp är klart.
Entreprenörsrapport för utförd avloppsanläggning gör du på blankett som du hittar på
E-tjänster och blanketter/Bo, bygga och miljö och sedan Vatten och avlopp.

Avgift

Enligt beslut i kommunfullmäktige är avgiften för att handlägga en ansökan om tillstånd för enskilt avlopp 4 794 kronor (2018). I undantagsfall kan ärendet kräva ett extra platsbesök/handläggning. Då tillkommer extra kostnad för den tid som handläggningen tar.

Dela avloppsanläggning med dina grannar

När du ska göra om ditt avlopp, prata med dina grannar, kanske kan ni göra en gemensam anläggning. Oftast blir det billigare för dig som husägare om ni gör en gemensam avloppsanläggning i området där du bor.

Normal eller hög skyddsnivå

I vissa fall kan det krävas högskyddsnivå för ditt avlopp. Det kan till exempel vara för att säkerställa kvalitén på bad- och dricksvatten. Du kan läsa mer om hög skyddsnivå i Havs och vattenmyndigheten föreskrift HVMFS 2016:17.

Avloppsanläggning på annan fastighet än din egen

Om avloppsanläggningen ska placeras på annan fastighet än din egen kan handläggningen påskyndas om intyg från berörd fastighetsägare bifogas. Det kan vara bra att upprätta ett servitut om avloppsanläggningen är placerad på annan fastighet än den egna. Läs mer om servitut på lantmäteriets hemsida.

Anlägga avlopp utan tillstånd

Att anlägga ett avlopp utan tillstånd kan leda till att en miljösanktionsavgift utdöms.

Kontakt

Kommentera