titelbild

Strandnära

Strandskyddet är ett generellt områdesskydd vid hav, sjöar, vattendrag och öar i hela landet. Detta syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv, såväl på land som i vatten. Det är därför det finns restriktioner mot uppförande av nya byggnader, anläggningar och anordningar. Längst ned på den här sidan hittar du blankett för ansökan.

Strandskyddet är reglerat i lag och bestämmelserna ser likadana ut i hela landet. Skyddszonen omfattar både land och vatten, inklusive undervattensmiljön.

I Ljungby kommun har sjöarna Bolmen, Flåren, Furen, Möckeln, Unnen och Vidöstern ett utökat strandskydd med 200 meter inåt land och 100 meter ut i vattnet. Övriga sjöar och vattendrag har 100 meter inåt land och 100 meter ut i vattnet.

Kommunen får upphäva strandskyddet i detaljplaner och ge dispens i enskilda fall både inom och utom detaljplanerat område.

Inom strandskyddat område får inte:

 • Nya byggnader uppföras.
 • Byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar utföras om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt.
 • Grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller anordningar som avses i punkt 1 och 2, eller åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter.

Enligt lagstiftningen för strandskyddet ska:

 • En fri passage säkerställas runt stränder.
 • Kommunen redovisa områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen i översiktsplanen där vissa lättnader i strandskyddet avses att gälla.
 • Länsstyrelsen bevaka strandskyddsintresset vid kommunal planläggning och kan överpröva kommunala beslut om upphävande och dispenser.

Dispens från strandskyddet

Om du tänker bygga eller vidta andra åtgärder inom strandskyddat område ska du ansöka om strandskyddsdispens och det gör du hos miljö- och byggnämnden.

För att en strandskyddsdispens ska kunna ges måste två förutsättningar vara uppfyllda.

Det ska finnas minst ett så kallat särskilt skäl samt att syftet med strandskyddet inte påverkas. Det vill säga att djur- och växtliv inte påverkas på ett oacceptabelt sätt och att allmänhetens tillgång till strandområden inte försämras på lång eller kort sikt.

Handlingar som behövs vid ansökan om strandskyddsdispens

 • Ifylld blankett ansökan om strandskyddsdipsens.
 • Situationsplan.
 • Eventuellt fasadritningar.

Vid nyetablering inom strandskyddat område ska man alltid ta hänsyn till en fri passage mot strandlinjen finns.

Ansökan gör du på blankett som du hittar längre ner på sidan under Dokument.

Särskilda skäl

Riksdagen har beslutat om sex särskilda skäl som är tillämpbara vid prövning av strandskyddsdispens. Särskilt skäl föreligger om området som dispensen avser:

 1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften,
 2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskild från området närmast strandlinjen,
 3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området,
 4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området,
 5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området, eller
 6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)

Särskilt skäl kan även vara att området där åtgärden avses utföras ligger inom område utpekat för landsbygdsutveckling i strandnära lägen enligt kommunens översiktplan. Med landsbygdsutveckling i strandnära lägen avses till exempel boende i anslutning till befintlig bebyggelse, service, turism och verksamheter som långsiktligt stärker landsbygden.

Ljungby kommun har arbetat fram ett tillägg till översiktsplanen för landsbygdsutveckling i strandnära lägen som antogs av kommunfullmäktige den 30 augusti 2011. Tillägget är inte juridiskt bindande men vägledande vid fortsatt planering av strandnära områden.

Du hittar vår LIS-plan på den här sidan.

Mer information hittar du på Naturvårdsverkets och Boverkets webbplatser.

Kontakt

  Telefon

 • Tel. 0372-78 90 00

Kommentera