Kontrollplan

En kontrollplan är en slags checklista/dokument som redovisar vad som ska kontrolleras på de ritningar och andra handlingar som tas fram innan byggstart samt de kontroller som behövs under bygg- eller rivningsarbetets gång. Kontrollplanen är ett dokument för verifiering av att samhällets krav uppfylls. Det kan till exempel handla om krav på konstruktion, ventilation och brandskydd.

En kontrollplan ska finnas för alla åtgärder som kräver bygg- rivnings-, marklov eller är en anmälningspliktig åtgärd. Kontrollplanen ska vara anpassad till omständigheterna i det enskilda fallet och ha den utformningen och detaljeringsgrad som behövs för att säkerställa att kraven uppfylls.

En kontrollplan ska innehålla uppgifter om:

  • Vilka kontroller som ska göras och vad kontrollerna ska avse
  • Vem som ska göra kontrollerna.
  • Vilka anmälningar som ska göras till byggnadsnämnden.
  • Vilka arbetsplatsbesök som byggnadsnämnden bör göra och när besöken bör ske.
  • Vilket farligt avfall som rivningsåtgärder kan orsak.
  • Hur farligt avfall och annat avfall ska tas om hand.

Kontrollplan i enkla ärenden utan kontrollansvarig

I de ärenden där en kontrollansvarig inte krävs, men däremot en kontrollplan krävs, ska byggherren själv lämna förslag på en kontrollplan. Kontrollplanen ska endast innehålla kontrollpunkter som behövs i det aktuella ärendet. Kommunens bygglovshandläggare har exempel på hur en sådan kontrollplan kan se ut.

När ska kontrollplanen lämnas in?

Vid en anmälan och enkla bygglovsärenden ska förslag till kontrollplan lämnas in redan i samband med anmälan eller ansökan om bygglov. På så sätt kan du få startbeskedet i samband med övriga beslut.

För större projekt lämnas kontrollplanen in efter att bygglovet är beviljat och i god tid innan du vill starta byggarbetena. Om det krävs ett tekniskt samråd, vilket anges i bygglovsbeslutet, ska kontrollplanen lämnas in senast två veckor innan samrådet. Startbesked kan inte lämnas innan kontrollplanen är inlämnad.

Kontakt

    Telefon

  • Tel. 0372-78 90 00

Kommentera