titelbild

Vägarbete för ökad trafiksäkerhet påbörjas i centrum

Den nuvarande fyrvägskorsningen mellan Skånegatan, Gängesvägen och Kånnavägen ska byggas bort vilket ska förbättra flödet och säkerheten i trafiken. Denna ombyggnad är en del i centrumförnyelsen och är en sista del i att få genomfarten i centrala Ljungby sammanhängande.   

Hur det kommer att bli kan du se på illustrationen ovan. Återvinningsstationen kommer att flyttas till andra sidan Gängesvägen, utmed Kånnavägen. En kortare sträcka av gång- och cykelvägen kommer att flyttas något i sidled för att ge plats åt den nya återvinningsstationen. En ny parkering kommer att anläggas på Skånegatans nuvarande sträckning. 

Utöver det kommer vi att byta ut VA-ledningar för avlopps-, dag- och dricksvatten, byta ut och lägga nya kablar för fiber och el, sätta upp ny belysning och göra i ordning grönytor och planteringar.

Byggstarten är planerad till den 6 april 2021. Efter upphandling har Mark och Miljö i Ljungby AB utsetts till entreprenör. Under arbetets gång kommer gator att stängas av och trafiken ledas om. Butiker och andra verksamheter kommer alltid att vara tillgängliga men ibland får du kanske ta en annan väg.

Om allt går enligt plan beräknas det bli klart under sommaren 2022.

Mer information finns på webbsidan om projektet som uppdateras löpande.

Kommentera