titelbild

Trafikmätning pågår - kör som vanligt!

En gång om året anlitar vi en konsult för att göra en trafikmätning vid fem fasta punkter på in- och utfartsgatorna till Ljungby stad. I år har vi lagt till ytterligare 20 punkter samt 2 mätpunkter för cykel.

- När vi får in synpunkter på att det körs för fort eller att det är alldeles för mycket trafik behöver vi kolla upp hur det ser ut i verkligheten. Varje år lägger vi till olika mätpunkter utifrån behov. Dessa baseras delvis på synpunkter från invånare men också på uppdrag av kommunen för att kartlägga hur många som rör sig till och från skolor, på turismleder, cykelpendlar etc. Det gör vi för att kunna förbättra infrastrukturen och trafiksäkerheten. Det används också som underlag för vilka underhållsåtgärder som krävs, säger Jeannette Ehrich, gatuingenjör på Ljungby kommun.

Det som mäts nu i november är antalet trafikanter, typ av fordon och hastighet. Det sker genom slangar som läggs över körbanor och cykelvägar.

- Vi vill be alla att låta slangarna ligga kvar och att köra som vanligt, så vi får ett rättvisande resultat. Vi tar inga bilder och ingen kommer att få böter av oss med anledning av mätningen om det går för fort över en slang, intygar Jeannette.

Till hösten nästa år, 2021, kommer en utökad trafikmätning att göras, som vi gör var tredje år. Då mäter vi på fler gator och cykelvägar för att se förändringar från tidigare mätningar.

- Utöver de här större årliga mätningarna gör vi på kommunen också egna mätningar löpande när vi får in synpunkter, eller för pågående utredningar. Vid våra egna mätningar mäter vi bilister med radar, cyklister med slangar och gående med rörelsesensor. 

Kommentera