Satsningar på gång i Lagan och Ljungby

Det här är några av de beslut som fattades vid tekniska nämndens senaste möte den 3 juni. 

Markanvisningstävling i Lagan avgjord

Under våren har en markanvisningstävling genomförts för fastigheten Torg 11:23, f.d. Bergagården i Lagan. Totalt kom två godtagbara anbud in. Tekniska nämnden beslutade att godkänna tjänstemannagruppens förslag och utse en av dem - Locano AB - till vinnare. Det vinnande förslaget går ut på att göra en bostadsrättsförening av den f.d. Bergagården. Förslaget utgår från befintlig byggnad och innefattar inga större förändringar gällande rivning eller tillbyggnad.  I förslaget erbjuds en köpeskilling på 2,1 miljoner. Nästa steg blir att upprätta ett markanvisningsavtal med Locano AB, följt av en ny detaljplan och försäljning av fastigheten. 

Planer för kvarteret Solrosen

Wellbo Fastighetsutveckling AB har inkommit med en ansökan om markreservation av fastigheterna Solrosen 2 (gamla Favör) samt del av Ljungby 7:106 (närmast Sunnerborondellen). Fastigheten som ligger mellan dessa två ägs idag av Konab AB men är på väg att förvärvas av Wellbo som har planer på utveckling av hela området mellan Sunnerborondellen och Harabergsgatan, längs med Märta Ljungbergsvägen.

Wellbo vill uppföra och äga bostäder, eller upplåta med äganderätt respektive bostadsrätt, samt att bygga, äga och aktivt förvalta en grundskola för ca 600 elever, bygga och förvalta en ny vårdcentral med tandvårdsmottagning och lokaler för psykiatri med region Kronoberg som hyresgäst samt att uppföra lokaler för dagligvaruhandel samt övrig handel och restaurangverksamhet.

Tekniska nämnden ställde sig positiva till att gå vidare med förslaget. De gav förvaltningen i uppdrag att utarbeta ett beslutsunderlag omfattande markanvisningsavtal (genom direktanvisning) inför nämndens arbetsutskotts nästa möte den 14 juni. Läs mer om vad en markanvisning innebär.

Husen på Torgtomterna 4 blir kvar

Framtida planer för byggnader (f.d. Kajsa Kavat) och fastighet diskuterades. I november 2020 beslutade tekniska nämnden att byggnaderna skulle säljas för avflyttning. Men det visade sig inte vara genomförbart, då kulturmiljön ska bevaras enligt Kulturparken Småland. Därför tog nämnden ett kontrabeslut. Det innebär att byggnaderna kommer att stå kvar i nuläget, och att de ska kunna hyras ut framöver.   

Permanent svackdike i Hamneda

I samband med de höga vattenflödena i februari 2020 då ån Lagan översvämmades uppstod stor risk för skador på viktig infrastruktur såsom elverk, reningsverk och broar. Som en akut åtgärd grävdes en sidofåra förbi valvbron i Hamneda vilket stabiliserade och sedan sänkte vattenståndet uppströms.  Sedan dess har en utredning genomförts för att finna lämpliga alternativ till hur den tillfälligt grävda sidofåran ska hanteras. Som huvudalternativ föreslås en permanent lösning med ett så kallat svackdike, samt anläggande av en bro för passage. Syftet är att säkra viktig infrastruktur uppströms för framtiden. Tekniska nämnden beslutade att fördela av sin buffert för att finansiera åtgärden, under förutsättning att kommunstyrelsen fattar samma beslut. 

Fler beslut och mer information

Mer om vad som beslutades av tekniska nämnden kan du läsa i protokollet på vår digitala anslagstavla så snart det är justerat.

Kommentera