Satsning på kortare handläggningstider för bygglov

Satsning på kortare handläggningstider

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 15 juni att miljö- och byggnämnden ska redovisa en åtgärdsplan för hur de bland annat ska nå målen kring handläggningstiden för bygglov. Nämnden har beslutat att ge miljö- och byggförvaltningen i uppdrag att ta fram en sådan plan.

Bakgrunden till åtgärdsplanen är resultatet från KKiK, kommunens kvalitet i korthet, vilket är ett nationellt projekt som omfattar cirka 260 kommuner. KKiK tar fram, redovisar och jämför nyckeltal inom olika verksamhetsområden med syftet att identifiera förbättringsområden i verksamheterna.

Under Miljö och-byggnämndens sammanträde redovisade Trond Strangstadstuen, förvaltningschef för miljö- och byggförvaltningen, att hittills i år har bygglovsansökningarna ökat med 30 procent jämfört med samma tid förra året. Samtidigt har handläggningstiden för bygglovsärenden kontinuerligt minskat vilket gör att prognosen redan nu ser ljus ut.

- Att bygglovsärendena har ökat med 30 procent är ett tydligt tecken på att kommunen utvecklas, samtidigt är det fantastiskt att vi under en sådan ökning kan korta våra handläggningstider, framhöll Trond.  

Senast i september ska åtgärdsplanen återrapporteras till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Det här beslutades av miljö- och byggnämnden vid senaste sammanträdet den 18 augusti. Mer om ovanstående och fler beslut och ärenden kan du läsa i protokollet. Protokollet publiceras på kommunens digitala anslagstavla när det är justerat.

Kommentera