Renhållningstaxan höjs, fastighet säljs och brister har åtgärdats

Beslut och information från tekniska nämndens sammanträde den 30 november.

Renhållningstaxan höjs

Tekniska nämnden beslutade att godkänna en höjning av renhållningstaxan från och med januari 2021. Taxan består av de avfallsavgifter som abonnenter betalar för t.e.x. sophämtning.

Att de höjs är en följd av ökade kostnader och skatt. Enligt regeringens januariöverenskommelse höjs förbränningsskatten från och med år 2021. Kostnaden för kommunens entreprenör som hämtar hushållens avfall och slam index-uppräknas 2021, och kommunens interna kostnader har ökat.

För den vanligaste abonnemangsformen (190 liters sopkärl vid villa med tömning var 14:e dag) uppskattas att den årliga avgiften höjs med 265 kr/år inkl. moms. eller 10 kr/tömning. Nuvarande taxa på 1 765 kr/år inkl. moms blir efter årsskiftet 2 030 kr inkl. moms med både fast och rörlig avgift.

Jämfört med andra kommuner ligger Ljungby kommuns avfallsavgifter lågt och förutom sophämtning ingår till exempel hämtning av grovavfall 5 ggr/år och fria besök på återvinningscentralen Bredemad.

Brister som framkom i granskning av investeringsprojekt har åtgärdats 

På uppdrag av kommunrevisorerna har KPMG utfört en granskning av investeringsprojekt Bergalyckan. Revisionens granskning visar på en hel del brister. Tekniska nämnden beslutade att anta förvaltningens yttrande som svar. 

I yttrandet framgår att de flesta av bristerna redan hade identifierats innan denna granskning skedde. För att komma tillrätta med problemen infördes en ny investeringsprocess i juni 2019. I och med den har dessa brister redan åtgärdats och ska inte kunna upprepas i andra projekt. Även en verksamhetsplan för lokalförsörjning och en kommunövergripande lokalgrupp har införts sedan Bergalyckans förskola byggdes. Det ökar långsiktigheten och kvalitetssäkrar arbetet framåt. 

Försäljning av fastighet där nya bostäder kan byggas

Tekniska nämnden beslutade att sälja fastigheten Ringklockan 1, som ligger vid John A Lagers väg och Byagårdens förskola. Tomten säljs för cirka 1,9 miljoner till ett nybildat bolag, HF Ljungby 1 AB. Företaget har samma ägare som Markarydsföretaget Hamiltone fastighet AB, som tidigare i höst visat intresse för att bygga flerbostadshus intill Regnbågens förskola på Strömgatan.

Tidigare har bullerkrav p.g.a. närheten till John A Lagers väg hindrat byggnation men en bullerutredning visade att det är möjligt att bygga 20 m från vägens kant utan bullerdämpande åtgärder.

Replösa Östraby är nästa nya bostadsområde

Att skapa nya bostadsområden kräver ett flertal utredningar och tar flera år. Därför har arbetet med nästa område i Ljungby påbörjats. Längs John A Lagers väg går kraftledningar som ägs av Ljungby energi och EON. Det behöver utredas och beslutas om ledningarna ska vara kvar, grävas ner eller flyttas. Troligen kommer arkeologiska undersökningar krävas. Därefter miljöteknisk markundersökning, geoteknisk undersökning och naturvärdesinventering. Sedan behöver andra aspekter som vatten och buller med mera utredas. I östra delen av området finns ett eventuellt framtida stationsläge för höghastighetståg inritat i planen. 

Fler beslut 

  • Upphandling av tak-, styr, pump och ventilationsbyte på särskilda boendet Åbrinken i Lagan.
  • Upphandling av ramavtal för byggtjänster.
  • Förstudie om multihall i kv. Fritiden godkändes. (Även KS ska godkänna förstudien innan programfasen inleds.)
  • Systemledning räddningstjänst. Lagändring ställer krav på övergripande organisering av komplexa insatser över stora geografiska områden och/eller tid. Tekniska förvaltningen ska utreda vilken form av systemledning som ska tillämpas i Ljungby kommun. 
  • Övningshus för räddningstjänsten. Behovsanalysen godkändes och förstudie inleds gällande nytt övningshus som uppfyller kraven för att upprätthålla kompetens, effektivitet och samverkan.

Det här är några saker som beslutades av tekniska nämnden vid senaste sammanträdet den 30 november. Mer om ovanstående och fler informationspunkter kan du läsa i protokollet.

Protokollet publiceras på anslagstavlan när det är justerat.

Kommentera