Projektplan för krigsorganisation och beslut om lån

Det här är några av de beslut som kommunstyrelsen tog vid sitt senaste sammanträde den 1 december. 

Projektplan för kommunens krigsorganisation 

Kommunen ska enligt överenskommelsen om kommunernas arbete med civilt försvar, tecknad mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges kommuner och regioner (SKR), och enligt kommunens plan för arbete med krisberedskap ta fram en krigsorganisation.

Arbetet att skapa en krigsorganisation kommer att pågå under ett antal år. Genom arbetet med att ta fram en krigsorganisation läggs grunden för kommunens planering för höjd beredskap. Samtidigt ökar det förmågan att hantera kris och gråzon. Målet är att skapa en förmåga att snabbt kunna ställa om verksamheten i händelse av höjd beredskap. Kommunstyrelsen fattade beslut om att en projektplan för arbetet ska tas fram. Planen ska redovisas för kommunstyrelsen under våren 2020.

Investeringar kräver nyupplåning 

I budgeten för 2021 framgår en investeringsnivå på 154 miljoner kronor. Därutöver tillkommer överförda investeringar från 2020, vilka beräknas ligga på 167 miljoner kronor. Det finns därför ett behov av att låna 34 miljoner kronor. För att det ska finnas en marginal föreslår kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsen ska ha rätt att låna 50 miljoner kronor. Kommunstyrelsen fattade beslut om detta och slutgiltigt beslut fattas av kommunfullmäktige.

Du kan läsa mer från sammanträdet i protokollet. Protokollet publiceras på anslagstavlan när det är justerat.

Kommentera