Påsar i flera färger, återvinningscentral i Lidhult och padelbanor i Lagan

Påsar för optisk sortering ska upphandlas

Tekniska nämnden godkände att nedbrytbara påsar för matavfallsinsamling och fastighetsnära insamling upphandlas. Nuvarande avtal gällande gröna och röda påsar löper ut till hösten och en ny upphandling behövs enligt lagen om offentlig upphandling. En utredning för fastighetsnära insamling av förpackningar och försök med nedbrytningsbara påsar pågår. Därför kommer även påsar för fastighetsnära insamling av förpackningar att ingå. Upphandlingen kommer att göras tillsammans med Alvesta Renhållnings AB (ARAB) precis som föregående upphandling av gröna och röda påsar. Kostnaden för påsarna ska täckas av avfallstaxan för hushållens avfall. Kostnaden för röda och gröna påsar är cirka 2,5 miljoner kronor per år. Kostnaden för påsar för fastighetsnära insamling av förpackningar är i dagsläget okänd. Men en uppskattning visar att den sammanlagda kostnaden för alla påsar kan landa på cirka 8,5 miljoner per år. 

Avvaktar med utredning om återvinningscentral i Lidhult

Tekniska nämnden beslutade att avvakta med utredningsuppdraget för en återvinningscentral i Lidhult. Anledningen är att medel inte avsatts i budget samt att Regeringen fattat beslut om större förändringar inom avfallsområdet. Från och med den 1 januari 2022 övergår producentansvaret för returpapper till kommunen vilket innebär att vi ska tillhandahålla ett insamlingssystem för detta. Regeringen håller även på att se över reglerna om bostadsnära insamling av förpackningsavfall, papp, papper, kartong, wellpapp, plast, glas och metall samt insamlingen av skrymmande sällanförpackningar, vilket ska ske från och med 2023. Ljungby kommun och Alvesta kommun har fått i uppdrag att ta fram en gemensam renhållningsstrategi som beskriver genomförande och kostnader för insamling av fler fraktioner samt förslag på införande. Detta kan få konsekvenser om hur återvinningsstationer och återvinningscentraler ska placeras och utformas i kommunen i framtiden. 

Padelbanor anläggs i Lagan

Företaget Padel i hela Sverige AB vill arrendera en del av fastigheten Torg 13:13, intill Ringvallen i Lagan, för att anlägga tre padelbanor. Två av banorna kommer att vara inne i ett tält och en av banorna kommer att användas som utomhusbana. Arrendeområdet är idag asfalterat men behöver kompenseras med en ny yta i samband med byggnation. Kommunen kommer att utföra anläggandet av asfalteringen och bolaget ska erlägga ett medfinansieringsbidrag om 175 000 kr. Enligt avtalet gäller upplåtelsen i 10 år från och med 1 augusti 2021. Priset för arrendet är 2000 kr per år. 

Förråd av material för nödvattenförsörjning ska byggas

Tekniska nämnden beslutade om upphandling av ett förråd av nödvattenmaterial. Det är material som kan behövas i ett nödläge för att kunna förse kommunala verksamheter, såsom särskilda boenden med vatten. Investeringsmedel för att uppföra förrådet har äskats och blivit beviljade för uppförande av byggnad under 2021. 

Fler beslut och mer information

  • Diskussion om hantering och framtida utveckling av fastigheten Tåget 2, med stationshuset i Ljungby centrum. En kulturhistorisk utredning har gjorts avseende byggnaden.
  • Förstudie ska göras gällande hur Gröna huset på Storgatan i Ljungby ska användas.
  • Förstudie för Stensbergsskolan gällande ny byggnad för idrott-, slöjd-, och musikundervisning godkändes, med ett tydliggörande till kommunstyrelsen angående behovet av idrottshall. I förstudien framgår att det är en idrottshall endast för skolans verksamhet som ska byggas. Eftersom det finns en stor efterfrågan av större idrottshallar vill TN försäkra sig om att detta är helt utrett innan programfas inleds. Slutligt beslut om att gå vidare till programfas enligt investeringsprocessen ska fattas av kommunstyrelsen. 

Mer om vad som beslutades av tekniska nämnden kan du läsa i protokollet på vår digitala anslagstavla så snart det är justerat.

Kommentera