Ny kulturplan antagen och utdelning ur Lennart Svenssons minnesfond

Ny verksamhetsplan för kultur

Den nya verksamhetsplanen för kultur har en stor betydelse för att nå kommunvisionen om att bli 35 000 invånare år 2035. För att Ljungby kommun ska kunna attrahera och behålla fler personer behövs ett rikt och varierat kulturliv. Med en uppdaterad plan finns bättre förutsättningar för att gemensamt arbeta för en utveckling som bidrar till att nå visionen. Vid framtagandet av den nya planen har hänsyn bland annat tagits till mål på kommunal, regional, nationell och global nivå samt omvärldsanalysens fokusområden. I verksamhetsplanen finns fokusområdena näringsliv, berättande, unga vuxna och vatten med i olika insatser för utvecklingsarbetet. Utvecklingsarbete kopplat till Barnkonventionen finns med i planens föreslagna prioriterade utvecklingsområde; Barn och ungas rätt till kultur.

Verksamhetsplanen för kultur i Ljungby kommun är kopplad till Kulturplan Kronoberg, kulturpolitikens styrdokument på regional nivå, som har genomförandeperiod 2021-2024, likt vad den här verksamhetsplanen också har.

Lennart Svenssons minnesfond

Utdelning ur Lennart Svenssons minnesfond sker för första gången 2020 och kultur- och fritidsnämnden beslutar om fördelning av medel efter inkomna ansökningar. För 2021 finns 1 147 565 kronor att utdela ur fondens avkastning, varav minst 969 000 kronor måste delas ut. Ansökningarna motsvarar 1 699 500 kronor.

Medlen ska enligt principer fördelas till opolitiska organisationer som bedriver kultur-, barn- och/eller ungdomsverksamhet inom Berga församlings geografiska område. Kultur- och fritidsnämnden äger rätt att vid bidragsgivningen ta viss hänsyn till verksamhetens omfattning (exempelvis antal berörda barn och ungdomar) ändamål och angelägenhetsgrad. Bidragen ska helt eller delvis täcka sådana kostnader som organisationen haft för sina kulturella, barn- och/eller ungdomsverksamhet och får ej beviljas för sådana kostnader som täcks av andra bidrag eller kan täckas av statliga och/eller kommunala medel. Med förtur ska bidrag lämnas till täckande av kostnader för en skrift, bok eller alster om Hörda by i gången tid. Förutom detta ska kultur- och fritidsnämnden svara för att Lennart Svenssons, hans föräldrars och systers gravplatser på Berga kyrkogård vårdas under hela den tid stiftelsen består.

Detta är bara ett urval av det som diskuterades på kultur- och fritidsnämndens senaste sammanträde. Vill du ta del av mer, så publiceras protokollet i sin helhet på vår digitala anslagstavla så fort det är justerat. 

Kommentera