Medborgarlöfte för år 2021

Polisen har tillsammans med Ljungby kommun tagit fram ett medborgarlöfte. Det är en del av polisens och kommunens samverkan i det brottsförebyggande arbetet.
-Medborgarlöfte handlar om att vi lyssnar på vad de som bor och verkar i en kommun upplever som viktigt för att de ska känna sig trygga, säger Roger Olsson som är lokalpolisområdeschef. 

Varje år genomför Polisen och Ljungby kommun en trygghetsmätning. Undersökningen visar hur invånare upplever trygghet utifrån nedskräpning, buskörning, påverkade personer utomhus och risk för att drabbas av brott. Trygghetsmätningen tillsammans med brottsstatistik och kontinuerliga träffar ligger till grund för medborgarlöftet.

-Ljungby kommun är en trygg och säker kommun och invånarna känner sig till stor del trygga, enligt de senaste årens mätningar och enligt brottsstatistik. Det finns några områden som sticker ut och det är det vi ska arbeta med gemensamt under året och det är det vi skrivit medborgarlöften på för år 2021, säger Magnus Gunnarsson, kommunalråd.

-Vi har det senaste åren genomfört en mängd arbete gemensamt som har gett resultat: vi har bland annat haft dialogmöten kring trygghet, genomfört trygghetsvandringar och haft träffar kring grannsamverkan. Detta kommer vi att fortsätta med så snart läget med pandemin tillåter, säger Roger Olsson.

Tryggt boende, trygg och säker trafikmiljö och tryggt samhälle

I medborgarlöftet för år 2021 kommer såväl Polisen som Ljungby kommun att rikta in sig på följande i det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet: oron för att utsättas för inbrott på landsbygden, skapa trygghet kring motorburen ungdom och missbruket bland unga.

Tryggt boende 

Oron för att utsättas för inbrott har minskat, men är fortfarande för hög i relation till andelen faktiska inbrott. Detta är särskilt märkbart på landsbygden. Detta skapar i sig en otrygghet som vi måste bemöta och arbeta med.

Trygg och säker trafikmiljö 

I takt med att antalet registrerade A-traktorer ökat har också antalet polisinitierade ingripanden för denna fordonstyp blivit fler. Problemet med motorburen ungdom i allmänhet har också ökat. Det handlar både om hastighetsöverträdelser och tillbud. Även anmälningarna om störande trafik, nedskräpning och oljud har blivit fler. Problem finns i hela kommunen och förekommer både vardagar och helger. 

Tryggt samhälle

Missbruket av narkotika ökar i samhället, framförallt bland unga. Under det senaste året har till exempel antalet överdoser bland ungdomar blivit fler och förekomsten av okända preparat ökat. Synen på narkotika har blivit mer liberal vilket är oroande.
Under det senaste året har skadegörelse och klotter ökat i samhället vilket bidrar till en allmän otrygghetskänsla samtidigt som det är förenat med stora kostnader.
Bedrägerier riktade mot äldre är ett stort problem som inte ser ut att minska. Brotten utförs både via telefon och på plats och skapar en otrygghet både för de som utsätts och deras anhöriga

Brottsförebyggande arbete i Ljungby kommun 

Ljungby kommun och Polisen samarbetar genom BRÅL (brottsförebyggande rådet i Ljungby). BRÅL kartlägger fortlöpande brotts- och trygghetsfrågor. Det finns även ett operativt BRÅL där man arbetar med aktuella trygghetsskapande och brottsförebyggande frågor.

Kommentera