Markanvisningstävling i Lagan och nytt padelcenter på Rosendal

Det här är några av flera beslut som fattades vid tekniska nämndens senaste möte den 9 februari. 

Markanvisningstävling för Bergagården i Lagan

Tekniska nämnden gav exploateringsavdelningen i uppdrag att genomföra en markanvisningstävling för fastigheten Torg 11:23 i Lagan (ca 8183 kvm). På fastigheten finns en byggnad (Bergagården) som tidigare har använts framförallt till särskilt boende. Det har tidigare beslutats att fastigheten bör säljas eftersom kommunen inte har något långsiktigt behov av den. I dagsläget hyrs en del av byggnaden ut. 

Markanvisningstävlingen innebär att de som är intresserade av fastigheten lämnar ett anbud med en köpesumma och en idé för hur området ska användas och utvecklas. Vem som vinner tävlingen avgörs utifrån 1) erbjuden köpeskilling och 2) presenterade idéer över användningen/utvecklingen av området. Dessa två parametrar väger lika tungt, vilket innebär att det avgörs till femtio procent av köpesumman och till femtio procent av idén. Utvärdering av tävlingsbidragen görs i samråd med miljö- och byggförvaltningen. Den som vinner tävlingen får företräde att teckna ett köpeavtal. 

Mark på Rosendal säljs - nytt padelcenter ska byggas

Tekniska nämnden beslutade att sälja en del av fastigheten Berghem 1:7 (ca 5738 kvm) till Norrminerva 1 AB för byggnation av ett padelcenter med cirka 6 banor. Fastigheten ligger på Rosendals handelsområde på Nyponvägen i närheten av Biltema med skyltläge mot E4:an. Priset är enligt gällande taxa. Näringslivsavdelningen och plan- och byggavdelningen är informerade om etableringen och instämmer i att detta är en bra placering och etablering för Ljungby kommun. 

Ingen avgift för uteserveringar 2021

Tekniska nämnden beslutade att inte ta ut någon avgift för hyra av allmän platsmark under 2021 för uteserveringar eller för de butiker som anordnar tillfällig försäljning utomhus. Beslutet gäller näringsidkare inom krisdrabbade branscher. Intäktsbortfallet för åtgärden beräknas till cirka 125 000 kr.

Två medborgarinitiativ ska utredas

Tekniska nämnden ger tekniska förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna för två inkomna medborgainitiativ. Förslagen gäller:

  1. Fler vindskyddade grillplatser, förslagsvis vid Bräkentorp.
  2. Att väg- och gatuarbeten som pågår i kommunen blir tillgänglig i bilarnas GPS-utrustning. 

Fler beslut och mer information

Mer om vad som beslutades av tekniska nämnden kan du läsa i protokollet på vår digitala anslagstavla så snart det är justerat.

Kommentera