Många trivs med sitt arbete i Ljungby kommun

Att medarbetare trivs på jobbet är en viktig fråga för Ljungby kommun. För att följa upp om det är så görs bland annat en medarbetarenkät med jämna mellanrum.
- Genom att ta reda på hur våra medarbetare upplever sitt arbete och oss som arbetsgivare kan vi utveckla det som fungerar bra och se vad det är vi behöver arbeta vidare med, berättar HR-chef Lise-Lotte Bergström.

I årets medarbetarenkät gav medarbetarna Ljungby kommun ett mycket gott betyg. Bland annat tycker medarbetarna att de utför ett meningsfullt arbete och att cheferna i organisationen ger medarbetarna förutsättningar att ta ansvar. Dessutom svarar medarbetarna att de trivs och ser fram mot att gå till jobbet.
- Att våra medarbetare trivs och känner sig uppskattade och får möjlighet att utvecklas är nyckelfaktorn för hur bra vi lyckas med vårt uppdrag att skapa ett rikt liv för invånarna i Ljungby kommun, säger kommundirektör Jennie Vidal.

Lise-Lotte Bergström instämmer med att det överlag är ett mycket gott resultat på enkäten och tillägger:
- Att så många anser att jobben är meningsfulla är ett kvitto på att vi gör det vi ska. Det är också roligt att så många ser fram emot att gå till arbetet och att man vet vad som förväntas av sig i sitt arbete. Vi ser även att väldigt många anser att de har en chef som visar förtroende och ger förutsättningar att ta ansvar i arbetet, och det är positivt inför Ljungby kommuns beslut om att arbeta mer med tillitsbaserad ledning och styrning.

Organisationen får även ett bra betyg från medarbetarna när de gäller information och ledning under pandemin.

Hög svarsfrekvens

1 818 medarbetare svarade på enkäten. Det motsvarar 72 procent av de anställda som enkäten skickats till.
- Det är ett högt antal svarande och det bidrar till att vi får veta hur många av våra anställda ser på sin arbetssituation. Men vi har även andra sätt att låta deras åsikter komma fram, till exempel genom arbetsplatsträffar, medarbetarsamtal och skyddsronder, säger Lise-Lotte Bergström.

Jennie Vidal håller med:
-Vi är glada över den höga svarsfrekvensen på enkäten, det visar på en vilja att vara med och påverka och forma framtiden tillsammans.

Resultatet leder till utveckling

Ett omfattande analys- och planeringsarbete pågår nu i syfte att skapa en positiv utveckling inom de förbättringsområden som identifierats i undersökningen. Fortsatt är det viktigt för kommunen att arbeta med det förebyggande arbetet mot kränkningar och hot, så att rutiner och förebyggande arbetssätt är väl känt i organisationen.
- Det pågår en också en översyn av friskvårdsaktiviteterna för att vi vill locka ännu fler att ta del av dessa aktiviteter, fortsätter Lise-Lotte Bergström.

Resultat i korthet från medarbetarenkäten

Här presenterar vi den övergripande statistiken. Den kommer att analyseras och vara utgångspunkt för handlingsplaner med åtgärder som sedan presenteras för personalutskottet senare i höst.

Siffror ur resultatet (svarsalternativen "stämmer mycket bra" och "stämmer ganska bra" summerat):

 • 93,9 procent tycker deras arbete känns meningsfullt.
 • 80,4 procent ser fram emot att gå till arbetet.
 • 68,8 procent kan rekommendera oss som arbetsgivare till sina vänner.
 • 89,9 procent är insatta i sin verksamhets mål.
 • 93,2 procent vet vad som förväntas av dem i deras arbete.
 • 79,6 procent har en chef som visar uppskattning för deras arbetsinsatser.
 • 86,3 procent har en chef som visar förtroende för dem.
 • 85,5 procent har en chef som ger förutsättningar att ta ansvar i arbetet.
 • 78,2 procent har förtroende för sin chef.
 • 75,1 procent tycker att det finns en bra laganda på deras arbetsplats.
 • 75,2 procent anger att deras arbetsplats kännetecknas av tillit och ömsesidig respekt.
 • 60,8 procent tar del av de hälsofrämjande aktiviteter/den friskvård som erbjuds.
 • Aktivitetsbidrag, personalklubben NonStop och massagebidrag är de aktiviteter som flest anger att de använder.

Kommentera