Framtida hantering av laddstolpar för elbilar utreds

På tekniska nämndens möte den 6 oktober beslutades att det ska arbetas vidare med en helhetslösning för kommunens laddstolpar. Förstudien om bibliotekets renovering godkändes och ett par medborgarinitiativ ska utredas.

Utredningsuppdrag: 
Förslag till framtida hantering av laddstolpar för elbilar

I nuläget har Ljungby kommun 6 laddstolpar för allmänheten. Kommu­nen har ett avtal med en leverantör som sköter mjukvaran men affärsmodellen en­ligt nuvarande avtal inkluderar inte service. Gatuavdelningen sköter den fysiska installationen/service och administrerar felanmälningar. I dagsläget är el-ladd­ningen kostnadsfri för de som nyttjar kommunens laddstolpar. 

Det finns ett behov av en betallösning eftersom den kostnadsfria lösningen strider mot lagstiftning och leder till en snedvriden konkurrens där privata aktörer inte ges möjlig­het att konkurrera på lika villkor vilket i sin tur kan hämma utveckling­en/utbyggnaden av laddinfrastrukturen. Det har också införts nya lagkrav i plan- och bygglagen som kommer att innebära en fortsatt utbyggnad av laddinfrastruktur i samband med nybyggnation från mars 2021. 

Tekniska nämnden gav tekniska förvaltningen i uppdrag att i samverkan med kommunledningsförvaltningen arbeta vidare med en helhetslösning för installat­ion, drift, skötsel och debitering, där kommunen kvarstår som ägare av ladd­infrastrukturen. Det innebär i nuläget en möjlighet att täcka del av kostnader för investering genom bidrag, samt möjlighet att fortsätta driva utvecklingen för utökad laddinfrastruktur även utöver lagkrav om man så önskar. 

Förstudie om bibliotekets renovering

Tekniska nämnden godkände förstudien gällande renovering av biblioteket i Ljungby. Nästa vecka ska den upp för godkännande i kultur- och fritidsnämnden. Därefter är det kommunstyrelsen som fattar slutgiltigt beslut om att godkänna förstudien och att inleda programfasen, som är nästa steg i investeringsprocessen. 

Förstudien har gjorts i samverkan mellan kultur- och fritidsförvaltningen och fastighetsavdelningen. Förstudien lyftes i tekniska nämnden i våras men nu har den kompletterats med kostnadsberäkningar gällande de större delarna i projektet. De är nytt tak, inbyggnad av befintlig innergård och garage till bokbussen. Övriga åtgärder prissätts i nästa steg som är programfasen. 

I förstudien beskrivs verksamheten och renoveringsbehoven i nuläget samt framtida verksamhet och kommande behov. Idag finns 12 miljoner avsatt i reinvesteringsmedel som beräknas täcka det mesta av renoveringen. 

Två medborgarinitiativ ska utredas

Tekniska nämnden beslutade att gå vidare med två inkomna medborgarinitiativ och gav tekniska förvaltningen i uppdrag att utreda dem. Det ena gäller trottoar på Heimdalsgatan. I utredningen ska det tydliggöras om det finns principer för när trottoarer ska finnas och inte. Det andra initiativet handlar om att enkelrikta trafiken på Oxtorget i Ljungby. Skälet som anges är att underlätta flödet av trafik. 

Mer om vad som beslutades och informerades om på veckans sammanträde i tekniska nämnden kan du läsa i protokollet. Protokollet publiceras på anslagstavlan när det är justerat.

Kommentera