Investering för mer sopsortering och nya regler för villatomtsförsäljning

Det här är några av de beslut som fattades vid tekniska nämndens möte igår den 9 mars.

Returpappersinsamling kräver investering i sorteringsanläggning

Regeringen har beslutat att kommunerna ska ta över producentansvaret för returpapper fr.o.m. 1 januari 2022. Det innebär att kommunerna ska tillhandahålla ett system med lättillgänglig insamling av tidningspapper, tidskrifter och reklamblad.
Läs mer om det i tidigare nyhet.

Den sorteringsanläggning som finns på Bredemad sedan matavfallsinsamling infördes behöver byggas ut i år för att klara kravet för returpapper. För att effektivisera arbetet undersöks nu att bygga ut för fullskalig insamling redan i år. Tekniska nämnden beslutade att ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut om tilläggsanslag i investeringsbudgeten för 2021 om 15 miljoner för utbyggnad av optisk sorteringsanläggning för returpapper med mera.

I arbetet är även Alvesta kommun som har samma sophanteringssystem intresserade av att delta. Därför ska en gemensam renhållningsstrategi för Ljungby och Alvesta kommuner utredas. Det är kommunstyrelsen som beslutar i den frågan.

Nya regler för försäljning av villatomter

Tekniska förvaltningen har tagit fram ett nytt regelverk för försäljning av villatomter som gäller från och med 1 april 2021. Anledningen till att reglerna setts över är att tekniska förvaltningen fått förfrågningar från juridiska personer om att förvärva villatomter samt att banker och fysiska personer önskar erhålla köpebrev i ett tidigare skede. Med dessa nya regler underlättar Ljungby kommun för privatpersoner att genomföra sina husdrömmar samt låter juridiska personer uppföra kostnadseffektiva villor i redan detaljplanerade områden. Tekniska nämnden godkände Verksamhetsplan för regler kring försäljning av villatomter.
Se verksamhetsplanen i sin helhet här på webbplatsen.

Försäljning av Loket 1 i centrum klar - byggstart kan ske i sommar

Ljungby kommun och Stora Torgets Fastigheter i Ljungby AB har sedan tidigare undertecknat ett markanvisningsavtal för Loket 1. Fastigheten är 877 kvm och köpeskillingen på 1 466 500 kr. Parterna har, som ett led i markanvisningsavtalet, sökt och arbetat fram en ny detaljplan för Loket 1 m.fl. Detaljplanen har nu vunnit laga kraft och köpeavtal har undertecknats av köpare. Tekniska nämnden beslutade att godkänna köpeavtalet som undertecknas av nämndens ordförande. Tillträde sker då avtalet är klart och betalning inkommit. Enligt avtalet ska byggnation påbörjas inom två år. Som det ser ut nu beräknas byggnationen komma igång i sommar och blir ett startskott för omvandlingen och förtätningen kring Salutorget, vilket är mycket positivt för Ljungby stad.

Tre nya medborgarinitiativ ska utredas

Tekniska nämnden har beslutat att följande medborgarinitiativ ska utredas vidare:

  • Låt bönder i närområdet få möjlighet att hålla djur på kommunens ängsmarker inom tätorter.
  • Gör Stafettvägen och Replösavägen till cykelgata, en ny benämning även kallad E33.
  • Sätt upp gatlysen utmed Nydalaleden mellan skolan Thorén framtid och Ljungby camping.

Trafikfrågor 

  • Svar på medborgarinitiativ angående att enkelrikta trafiken på Oxtorget. Oxtorget ingår i centrumplanen och enligt den ska torget byggas om. Tekniska nämnden beslutade att utredningen om att enkelrikta Oxtorget görs i samband med att Oxtorget projekteras och byggs om.
  • Svar på medborgarinitiativ angående trottoarer på Heimdalsgatan. Där har den upphöjda trottoaren tagits bort efter arbeten då gatan grävts upp. Medborgaren föreslår att trottoaren återställs för att förbättra trafiksäkerheten. Tekniska förvaltningen har tagit fram principer för hur gator ska återställas och anser att Heimdalsgatans trottoar enligt dessa bör återställas så snart det finns budget för det. Nämnden beslutade enligt förslaget.
  • Nya korttidsparkeringar ska anläggas på Hantverkaregatan i Ljungby, för att underlätta kortare stopp.
  • Upphävande av lokala trafikföreskrifter på Fågelsångsvägen. Där finns inte längre någon förskola och hastigheten blir som i övriga bostadskvarter 50 istället för 30.

Fler beslut och mer information

Mer om vad som beslutades av tekniska nämnden kan du läsa i protokollet på vår digitala anslagstavla så snart det är justerat.

Kommentera