Invasiva främmande växtarter ska bekämpas

När främmande växt- och djurarter sprider sig orsakar de problem för andra naturligt förekommande växter, djur och ekosystem.
- Vi vill och behöver arbeta med att bekämpa invasiva arter för att behålla den biologiska mångfalden. Så det här är superbra, säger Mathias Thuen, parkchef i Ljungby kommun. 

Länsstyrelsen beviljar preliminärt bidrag med maximalt 50% av projektets totalkostnad, dock högst 1 494 059 kronor, till Ljungby kommun. Enligt beslutet bedömer Länsstyrelsen att projektets totalkostnad är motiverad ur naturvårdssynpunkt, men måste minska bidraget till bekämpning på grund av medelsbrist.
- Även om vi inte fick hela summan som vi ansökte om (1 875 000 kronor) får vi nu möjlighet att påbörja arbetet och komma en bit på vägen. Man behöver oftast arbeta i cirka 8 år för att bekämpa dessa arter, säger Mathias.

Projektet syftar till att bygga upp en kunskap och infrastruktur för att kunna bekämpa invasiva främmande växtarter. Det innebär att utrota kolonier av dessa växter och begränsa risker för spridning. Projektet sträcker sig över fyra år.
- Vi planerar en mängd olika åtgärder. Steg 1 är att ta fram en handlingsplan för projektet, därefter ska vi inventera kända platser för dessa olika växtarter. I början kommer vi att rikta in oss på arterna parkslide, jätteloka och jättebalsamin. 

LONA-medel får bara användas för bekämpningsåtgärder mot parkslide.
- Vi har rätt bra koll på ytor med parkslide, som vi ser poppar upp på olika ställen runt om i kommunen. Ett problem är längs med Lagaån, i den miljön sprids det lättare, så där kommer åtgärder sättas in, säger Mathias.

Bekämpningsmetoderna ska vara miljövänliga och bekämpningsmedel får inte användas.
- Det finns inga vedertagna bekämpningsmetoder för parkslide, vilket gör det svårare. Att gräva av rötterna innebär en risk för ökad spridning. Vi ska försöka hitta en fungerande bekämpningsmetod i projektet. Exempel på moment kan vara att ta bort bladmassa så tillväxten hämmas och kväva växten med lämplig marktäckningsduk, säger Mathias.

Projektet innehåller utbildning för flera avdelningar inom kommunen. Det ska även hållas informationsträffar och spridas kunskap till invånare och fastighetsägare om risker och hantering av invasiva arter.

En viktig aspekt är att ta hand om växtavfallet utan att riskera att det sprids. På återvinningscentralen Bredemad ska det skapas bättre möjligheter för att ta emot invasiva växtarter.
- Vi ska köpa in särskilda behållare för dessa arter, så de skiljs från övrigt avfall. Besökare ska få information om hur detta avfall ska hanteras, så det inte hamnar bland trädgårdsavfallet, säger Mathias.

Kommentera