Innovationspris utdelat och avslag till medborgarinitiativ om alkoholleverans

Idag har socialnämnden haft sammanträde. Här kan du läsa om några av deras beslut.

Innovationspriset 2020

Varje år delar socialnämnden ut två innovationspriser till arbetsgrupper i socialförvaltningen. Syftet är att ta tillvara idéer från medarbetare som ser förbättringsmöjligheter i vardagen och som kommer fram till kloka lösningar som gagnar verksamhet och/eller dem som vi är till för. 

På dagens sammanträde delades priset ut till 2020 års innovationspristagare som är följande:

Första pris

"Gruppen för HSL-handläggning" (hemsjukvård och KommunRehab) får innovationspriset för att de infört ett arbetssätt som har lett till en effektivisering i arbetet och ett positivt ekonomiskt resultat samtidigt som det är hållbart över tid. Dessutom gör det att vi har fått en jämlikhet och enhetlighet i våra bedömda hemsjukvårdsbeslut, samt en tydlighet i vår kommunikation med både interna och externa samverkansparter.
De får 10 000 kronor att använda för att uppmuntra och stimulera arbetsgruppen.

Den nya gruppen för HSL-handläggning har gett alla ansökningar om hemsjukvård en väg in. All kontakt gällande nya hemsjukvårdsbeslut samt samordning med Region Kronoberg och övriga professioner sker nu i samråd med HSL-handläggarna i gruppen. För kollegorna har arbetssättet medfört en stor avlastning gällande det administrativa arbetet vilket har resulterat i en ökad patientnära kontakt för legitimerad personal samt fungerat som ett stöd för personalen i komplicerade patientärenden.

Delat andra pris

Familjehemsgruppen i Ljungby kommun får innovationspriset för att de har tagit fram en broschyr som tydliggjort all den information som lämnas ut i samband med åtgärden familjehem. Det är mycket information som ska tas emot i en redan svår situation. Att få något tydligt och skriftligt som berörda kan gå tillbaka till under processen underlättar.
De får 5 000 kronor att använda för att uppmuntra och stimulera arbetsgruppen.

Åbrinken får innovationspriset för att de har gjort en stor insats i arbetet med att ha heltid som norm i våra verksamheter. De har på ett innovativt sätt hittat en väg att erbjuda heltid utan att budgeten för personal överskrids.
De får 5 000 kronor att använda för att uppmuntra och stimulera arbetsgruppen.

Kriterier för innovationspriset

Innovationspriset delas ut till den arbetsgrupp som:

  • arbetat fram bäst arbetssätt för att förbättra sin tillgänglighet och sitt bemötande,
  • utvecklar och planerar för att implementera ny metod eller teknik som kommer till nytta för våra omsorgstagare/brukare/patienter/kunder eller
  • presenterar förslag till förbättringar av vår verksamhet som syftar till ökad funktionalitet och effektivitet.

Avslag till medborgarinitiativ gällande alkoholleverans vid catering

Kommunen har mottagit ett medborgarinitiativ med förslag om att krogar med alkoholtillstånd ska tillåtas sälja alkoholhaltig dryck vid avhämtning och hemkörning under pandemin.

Catering-firmor får redan i dagsläget servera alkohol tillsammans med mat vid privata tillställningar, femtioårskalas till exempel. Restauranger som har tillstånd att servera alkohol i samband med catering har också möjlighet att servera alkohol i enskildas hem, men de måste hela tiden ha kontroll över serveringen. Reglerna för catering är samma regler som gäller för servering på restaurang. Länsstyrelsen har i andra fall där detta föreslagits bedömt att serveringen i enskildas hem normalt pågår under så kort tid att det blir uppenbart att det handlar om överlämnande av mat och dryck, vilket inte är tillåtet.

Flera yrkanden (förslag) lades fram under sammanträdet och efter votering beslutade socialnämnden enligt ett av yrkandena: att inte ändra i några tolkningar av alkohollagstiftningen eller dess praxis och att därmed avslå medborgarinitiativet och Bo Ederströms (M) förslag.

Granskning av socialförvaltningens ekonomistyrning och åtgärder som har genomförts för att få en budget i balans

KPMG överlämnade i januari 2019 en rapport över en granskning de genomfört av socialförvaltningens ekonomistyrning och åtgärder som har genomförts för att få en budget i balans. I rapporten framgick att man rekommenderar att socialnämnden gör en genomlysning av hur riktlinjerna för biståndsbedömning tillämpas och av kostnaderna och organiseringen inom hemtjänst. Utifrån rapporten har socialförvaltningen gjort dessa genomlysningar som presenterades för socialnämnden. Socialnämnden godkände redovisningen.

Mer beslut och fullständig information finns i protokollet

Du kan läsa mer från sammanträdet i protokollet. Protokollet publiceras på anslagstavlan när det är justerat.

Kommentera