Hyres- och arrenderabatt samt ett avtal som kan ge småföretag nya möjligheter

Vid tekniska nämndens möte den 11 januari beslutades bland annat att hyres- och arrendeavgifter för aktörer med pandemirelaterade intäktsbortfall inom restaurang- och upplevelsenäringen kan sänkas tillfälligt. Ett annat beslut som fattades av nämnden gäller ett optionsavtal som kan öppna upp för småföretagare som vill ha en nybyggd mindre verksamhetslokal på Eka industriområde.

Hyres- och arrenderabatt januari-mars 2021

Tekniska förvaltningen har fått mandat att sänka hyres- och arrendeavgifter för aktörer med pandemirelaterade intäktsbortfall inom restaurang- respektive upplevelsenäringen, med upp till 25%. Hyressänkningen gäller under januari till och med mars 2021 för aktörer som hyr eller arrenderar av Ljungby kommun.

Under perioden april-juni 2020 gällde beslut om att sänka/efterskänka upp till 50% av hyran. Anledningen till detta var att de statliga bidragen för hyreskostnader omfattade samma period.

Frågorna om sänkning av hyror har aktualiserats på nytt av några aktörer med stora intäktstapp. Ärendet diskuterades på ett extrainsatt sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott den 30 november. Även det kommunägda bostadsbolaget har meddelat att de kommer att erbjuda 25 % rabatt på hyrorna för pandemidrabbade företag under januari till och med mars 2021. 

Optionsavtal öppnar för småföretag som vill äga sin egen lokal

Bolaget EgenLokal i Sverige AB vill förvärva ett ca 20 000 m² stort område på Eka industriområde för att bygga ett flertal mindre sammanbyggda verksamhetslokaler för att stycka av och sälja dem. Syftet är att locka hit företagare som vill ha mindre lokaler för att kunna bedriva eller starta upp en verksamhet.

Tekniska nämnden godkände förvaltningens förslag till optionsavtal för del av fastigheten Ljungby 13:14 (ca 20 000 kvm) med EgenLokal i Sverige AB. Det ger dem företrädesrätt att ensam få förhandla och teckna erforderliga avtal (köpeavtal och/- eller överenskommelse om fastighetsreglering) för det aktuella området under ett års tid från att optionsavtalet undertecknas.

EgenLokal i Sverige AB:s koncept är byggnation och försäljning av ett flertal mindre (ca 70 kvm) sammanbyggda verksamhetslokaler. Företaget gör etableringen och tar risken, men har ingen egen verksamhet. Däremot möjliggör de en god grogrund för småföretag som vill äga sin egen lokal. Satsningar har gjorts runt om i landet exempelvis i Borlänge, Mjölby, Nyköping och Skövde.

Parterna är överens om att vid en eventuell försäljning av hela eller del av optionsområdet ska köpeskillingen baseras på Ljungby kommuns senast fastställda tomtpriser. För tillfället är priset för marken inom optionsområdet 88 kr/kvm.

Fler beslut från tekniska nämnden

Det här är några saker som beslutades av tekniska nämnden vid senaste sammanträdet den 11 januari. Mer om ovanstående och fler beslut och ärenden kan du läsa i protokollet. Protokollet publiceras på anslagstavlan när det är justerat.

Kommentera