Friluftsplan och padelhall i Lagan

Framtagandet av en friluftsplan

Socialdemokraterna yrkar i en motion att en friluftsplan för Ljungby kommun ska upprättas. I motionen skriver de bland annat att Ljungby kommun har en vacker natur. Kommunens natur bjuder på fantastiska upplevelser, alltifrån badplatser och de redan idag befintliga områdena för friluftsliv. Genom en friluftsplan kan medborgare och besökare se vilka områden som finns och tillgängligheten till dessa. Planen blir ett viktigt komplement till översiktsplanen och ger en strategi för vad kommunen satsar på. Ett framtagande av planen bör vara nämndsövergripande med tydligt definierade mål i planen. Turismen är en viktig näring för framtiden.

Kultur- och fritidsförvaltningen har under arbetet med översiktsplanen påtalat behovet av en friluftsplan. En  friluftsplan är ett viktigt dokument som kopplas till den kommande översiktsplanen för kommunen.  Under 2019 har Naturvårdsverket tagit fram mycket bra vägledning hur ett arbete med friluftsplaner i kommunerna ska ske. De fastslår även att kommunen är en nyckelaktör för friluftsliv.

Motionen ställer sig kultur- och fritidsnämnden positivt till och föreslår därför kommunfullmäktige att uppdra till miljö och bygg-, tekniska och kultur- och fritidsnämnderna att snarast inleda ett samarbete för framtagandet av en friluftsplan.

Etablering av padelhall i Lagan

Det har inkommit en intresseanmälan från ett företag om möjligheten till att etablera en padelhall i Ljungby eller i Lagan. Företaget har efter inkommen förfrågan hänvisats till en markyta i Lagan som då avses den asfalterade parkeringen vid Ringvallen/Ringbadet. Ytan mäter cirka 850 kvadratmeter.

Kultur- och fritidsnämnden är positiv till en etablering vid Ringvallen och beslutar att ge tekniska nämnden i uppdrag att arbeta vidare med avtal för en etablering av padelbanor på asfaltsytan vid Ringvallen i Lagan. 

Vill du veta mer om vad som beslutades på kultur- fritidsnämdens sammanträde, kan du läsa det i protokollet på vår digitala anslagstavlan, så snart det är justerat.

Kommentera