Fastigheter och lokaler som inte nyttjas kan säljas

Lokaler som inte nyttjas kan säljas eller rivas

Vid tekniska nämndens möte den 3 november redovisade tekniska förvaltningen ett antal fastigheter, i vissa fall bebyggda, som idag inte används och möjligtvis kan säljas eller rivas. I syfte att skapa förutsättningar för god ekonomi och tillväxt beslutade nämnden enligt följande.

Försäljning

 • Torg 11:23 (Bergagården, Lagan)
  Tekniska nämnden beslutade att tekniska förvaltningen ska ta fram underlag till en markanvisningstävling och sedan återrapportera denna till nämnden för genomgång av villkoren. Eventuellt behövs en ny detaljplan innan försäljning blir aktuellt.
 • Torgtomterna 1 och 4 (f.d. förskolan Kajsa Kavat, halva huset i Ljungby)
  Tekniska nämnden beslutade att byggnaderna ska säljas för avflyttning. Därefter markanvisningstävling och försäljning av fastigheterna. Detaljplan är klar, men fastighetsreglering behövs.
 • Boken 3 (Villa Villekulla, Ljungby)
  Tekniska nämnden beslutade att fastigheten säljs efter ny detaljplan. Ny detaljplan är sökt.
 • Kånna 4:11 (Sockenstugan i Kånna)
  Tekniska nämnden beslutade att fastigheten säljs efter ny detaljplan. Detaljplan ska sökas.
 • Giraffen 4 (Scoutstugan, Giraffvägen i Ljungby)
  Tekniska nämnden beslutade att fastigheten ska säljas efter ny detaljplan. Detaljplan är sökt.

 • Sickinge 2:3 (gamla ridlärarbostaden)
  Tekniska nämnden beslutade att fastigheten säljs efter avstyckning. Ingen ny detaljplan behövs.

 • Lidhult 1:91 (Banvaktsstugan i Lidhult)
  Tekniska nämnden beslutade att fastigheten ska säljas efter ny detaljplan. Detaljplan är sökt.

 • Bolmörten 6-8 (f.d. LIF klubbstuga)
  Tekniska nämnden har redan vid tidigare sammanträde beslutat att fastigheterna ska säljas och byggnaden rivas av annan part genom markanvisning. Detaljplan är klar.
 • Försäljning av fastigheten Gråsparven 5 i Ljungby
  Tekniska nämnden beslutade även om försäljning av fastigheten Gråsparven 5 på Ekebacken i Ljungby, där f.d. Fågelsångsvägens förkola tidigare fanns.

Uthyrning

 • Ljungby 7:21 (Djupadal, Annelundsvägen 5)
  Tekniska nämnden beslutade att byggnaden hyrs ut tillsvidare.

Rivning

 • Hångers 3:22 (Gamla bågskytteklubbens stuga)
  Tekniska nämnden beslutade att riva byggnaderna.
 • Replösa 4:16 (Gamla skyttepaviljongen och gevärskyttebanan)
  Tekniska nämnden beslutade att riva byggnaderna för framtida exploatering av Replösa Östraby. 

Avvaktas i väntan på besked

 • Aspebacken 25 (Gula villan)
  Tekniska nämnden beslutade att frågan ska behandlas i en presidieträff innan vidare beslut fattas.
 • Torpa 1:34 (Torpa skola)
  Tekniska nämnden beslutade att, under förutsättning att barn- och utbildningsnämnden inte behöver byggnaderna, riva de nyare byggnaderna och sälja den gula byggnaden efter eventuell ny detaljplan eller släckning av detaljplan.

VA i Mjäryd/Södra Ljunga samt Toftaholm

Två olika ärenden på sammanträdet gällde lösningar för kommunalt vatten och avlopp i Toftaholm respektive Mjäryd/Södra Ljunga. I båda fallen är det boende som kontaktat VA- och renhållningsavdelningen angående möjligheten att ansluta till kommunalt vatten och avlopp. Tekniska nämnden beslutade att tekniska förvaltningen ska ta fram underlag för beslut i kommunfullmäktige om att bilda verksamhetsområde för vatten och avlopp i Toftaholm, samt att utöka verksamhetsområdet för vatten och avlopp enligt VA-planen i Mjäryd/Södra Ljunga.

Borttagning av f.d. tennisbana i Södra Ljunga 

Tekniska nämnden beslutade också att ge gatuavdelningen i uppdrag att ta bort staket, asfalt och vegetation från den tidigare tennis- och isbanan i Södra Ljunga. Ytan ska återställas med gräs och vall, vilket kommunstyrelsen beslutade om i våras. Arbetet utförs under förutsättning att fastighetsägaren, Svenska kyrkan, ställer sig positiv till åtgärderna. 

Projektavslut för skateparken 

Projektavslut för investeringsprojektet med den nya skateparken i Ljungby slutrapporterades och godkändes. Avsatt budget var 6 000 000 kronor och projektet landade på plus 1 345 000 kronor.

Fler beslut från tekniska nämnden

Det här är några saker som beslutades av tekniska nämnden vid senaste sammanträdet den 3 november. Mer om ovanstående och annat som beslutades och informerades om kan du läsa i protokollet.

Det justerade protokollet finns publicerat på anslagstavlan.

Kommentera