Den centrala krisorganisationen har utvärderats

På kommunstyrelsens sammanträde den 12 januari fick ledamöterna information om den utvärdering som gjorts och de fattade beslut om internkontrollplan för året.

Kommunens centrala krisorganisation har utvärderats

Under smittspridningen av corona-viruset har Ljungby kommuns krisledning varit igång. Denna har utvärderats och syftet med utvärderingen har varit att se över krisberedskapen och arbetet utifrån den plan som finns. Utvärderingen har identifierat förslag på åtgärder som kommer leda till förmågehöjning i den centrala krisledningen.

Utvärderingen konstaterar att Ljungby kommun överlag lyckats väl med den centrala krisledningshanteringen. Ett stort engagemang från samtliga involverade i krisledningsorganisationen har varit avgörande för att kommunen lyckats hantera denna kris. En annan avgörande faktor var att Ljungby kommun snabbt kom igång med sin krisorganisation och följde sina rutiner till stora delar.

Rekommendationer

Utvärderingens lämnar flera rekommendationer för hur kommunens krisorganisation kan förbättras:

• Personerna som ingår i krisorganisationen behöver utbildas i kommunens rutiner och den nya stabsmetodik som kommunen infört.
• Dokumentationen bör formaliseras genom olika mallar.
• Kommunen bör bemanna krisstaben i förväg genom att utse personer från kommunens ordinarie organisation. Dessa personer ska ges kunskapen om krisberedskap och stabsarbete. Detta gör att organisationen far en mer kompetent och robust krisorganisation.
• Ljungby kommun har idag tre olika dokument som beskriver vad och hur man ska arbeta med en kris och dessa dokument kan med fördel samlas i ett gemensamt dokument.

Internkontrollplan för året

Varje nämnd och styrelse har det yttersta ansvaret för intem styrning och kontroll inom respektive verksamhetsområde. Syftet med den interna kontrollen är att säkerställa en effektiv förvaltning och att undgå allvarliga fel. Kommunstyrelsen beslutade att kommunledningsförvaltningen ska genomföra följande interna kontroller under år 2021:
1. Nämndernas avtalstrohet
2. Psykosociala arbetsmiljön
3. Bemötande och tillgänglighet
4. Uppföljning av investeringsprocessen
5. Uppföljning av nämndernas implementering av barnkonventionen

Fler beslut från kommunstyrelsen

Det här är ett par ärenden som kommunstyrelsen behandlade. Mer om ovanstående och fler beslut och ärenden kan du läsa i protokollet. Protokollet publiceras på anslagstavlan när det är justerat.

Kommentera