Barn- och utbildningsnämndens mål 2021 och ersättning för måltider i grundskolan

På barn- och utbildningsnämndens senaste möte beslutades vilka mål som barn- och utbildningsnämnden ska ha under 2021. Målen ska ligga i linje med den övergripande visionsstyrningen och visionsmålen för att kommunen som helhet ska arbeta åt samma riktning.

Barn- och utbildningsnämndens mål är:

  • Barn- och utbildningsnämnden ska erbjuda utbildning av hög kvalitet
  • Barn- och utbildningsnämnden ska ge de bästa förutsättningarna för alla barn och elever att lyckas
  • Barn- och utbildningsnämnden ska arbeta för barnens och elevernas bästa

Ingen lokal idrottsutbildning i Volleyboll

Det blir inte någon lokal idrottsutbildning i Volleyboll på Sunnerbogymnasiet. Beslutet fattades med hänsyn till att nämnden inte vill skapa några extra kostnader i nuläget med hänsyn till de budgetanpassningar som väntar.

Ersättning för måltider för grundskoleelever med distansundervisning

Elever i grundskola har rätt till avgiftsfria skolmåltider. Skyldigheten att erbjuda skolmåltider gäller även om högstadieelever i en öppen grundskola får fjärr- eller distansundervisning. Måltiderna har betydelse för elevernas hälsa, trivsel och förutsättningar för att orka lära; faktorer som i slutänden påverkar skolresultaten. Barn- och utbildningsnämnden beslutade att ekonomisk ersättning ska ges motsvarande 32 kronor/dag för måltider till högstadieelever när distansundervisning bedrivits och där elevens avstånd till närmsta skola som lämnar ut måltider överstiger 4 km. Beslutet gäller från och med 2021-01-12 t.o.m. 2021-02-19 om inget annat beslut tas. Vi arbetar med att ta fram en e-tjänst för ansökan om måltidsersättning.

Nya taxor och avgifter för barnomsorg 2021

Taxor och avgifter för förskola och fritidshem för 2021 beslutades. Taxorna för barnomsorg ses över och revideras årligen. Avgiften för förskola beräknas i procent familjens inkomst upp till ett visst belopp per månad.


Du kan läsa mer om vad som beslutades av barn- och utbildningsnämnden i protokollet på anslagstavlan, så snart protokollet är justerat.

Kommentera