Året som gått 2020

Året 2020 har varit ett utmanande år utifrån flera olika aspekter. Året har präglats mycket av covid-19-pandemin och ett stort fokus har legat på åtgärder utifrån händelseutvecklingen. Trots pandemin så visar denna tillbakablick på att det hände flera stora och positiva händelser i vår kommun under året.

Covid-19-pandemin präglade året

Pandemin innebar en stor omställning för social förvaltningen, allt från besöksförbud på boenden och stärkta och förändrade rutiner för att förhindra smittspridning till vaccinering.
- Vi kan konstatera att vi till stor del klarat att hålla Covid-19-viruset utanför våra verksamheter inom socialförvaltningen, vilket är personalen i förvaltningens förtjänst. Det har stundtals varit ett mycket ansträngt läge i personalgrupperna under året men tillsammans har personalen i förvaltningen systematiskt arbetat föredömligt utifrån de förutsättningar som varit, säger socialchef Greger Larsson.

man och kvinna i vårdkläder

Hjortbergsskolan blev klar och invigdes

Den nybyggda Hjortsbergskolan, för årskurserna förskoleklass till årskurs 6, blev klar våren 2020 och invigdes hösten 2020. Ett symboliskt band knöts ihop av ordförandena för kultur- och fritidsnämnden, Ulla Hansson, och barn- och utbildningsnämnden, Marcus Walldén. Hjortsbergskolan byggdes med ett helt nytt tillagningskök och med kommunens största idrottshall med en takhöjd på 10 meter. 

Knyter ihop band vid invigning

Klövervägens förskola byggdes om till Klöverängens förskola  

Den nya Klöverängens förskola har byggts intill den gamla Klövervägens förskola. Den nybyggda förskolan har åtta avdelningar och plats för cirka 120 barn. Förskolan består av två spegelvända hus med fyra avdelningar vardera som har namn av insekter eller blommor som tillsammans bildar en Klöveräng. I augusti 2020 kunde barnen börja på den nya förskolan.

Fasad Klöverängens förskola

Klättrade 111 platser på Lärarförbundets skolrankingen  

Ljungby kommun förbättrade sin placering 111 platser i Lärarförbundets årliga skolrakning och placerade sig som nummer 112 av 290 kommuner. Bästa skolkommun är en rankning som jämför alla 290 kommuner efter tio kriterier. Ljungby förbättrade sin placering i åtta av elva kategorier, bland annat resurser till undervisning, lärartäthet och kommunen som huvudman. De kategorier där Ljungby tappade i ranking var andelen utbildade lärare, lärarlöner samt andel barn i förskolan. 

Beslut om lärarutbildning och VFU-handledarutbildning i Ljungby 

Hösten 2021 kommer Ljungby att vara en del av Linneuniversitets verksamhetsintegrerade lärarutbildning för grundskollärare F-3 och 4-6. Det är unikt i Kronobergs län att en ensam kommun tar emot lärarstudenter under dessa villkor genom att erbjuda studenterna praktikplatser på hemmaplan. 

I samband med den verksamhetsintegrerade lärarutbildningen kommer Ljungby för första gången att kunna erbjuda VFU-handledarutbildning för lärare i grundskolan. Utbildningen startar våren 2021.   

Politiker och tjänstepersoner gör tummen upp

Många bostadstomter såldes 2020

Det visade sig att människor i vår kommun vågar gasa även när det blåser snålt. Vi sålde ungefär lika många villatomter som ett år utan en pandemi. Även företagare har visat mod och förmåga att planera långsiktigt - flera tomter för industriändamål och för byggnation av bostäder har sålts. På två tomter ska det byggas flerbostadshus och ytterligare två är tingade för samma ändamål genom markanvisningsavtal. Genom byggnation av både villor, lägenheter och industrier skapas arbetstillfällen inom flera olika sektorer i näringslivet.

Drönarbild över lediga tomter

Näringslivsranking

När företagen gav sitt omdöme på det lokala näringslivsklimatet hamnade Ljungby kommun på plats 59 av 290. Det innebar att vi klättrat 8 placeringar.  Förutsättningarna för att äga, driva och utveckla företag bestäms i stor utsträckning i landets 290 kommuner. 

Politiker och tjänstepersoner ler och pekar mot en upptgående graf

Höga flöden i vattendrag och översvämningar

I februari och mars utfärdade SMHI en varning för extremt höga flöden i flera vattendrag, där situationen i ån Lagan med biflöden var allvarlig. Tekniska förvaltningens avdelningar för vatten och avlopp, gata, park, räddningstjänst, exploatering, planering och administration arbetade tillsammans med andra aktörer och myndigheter för att förebygga samhällsstörningar. Det absolut viktigaste var att säkra upp till exempel särskilda boenden och samhällsviktiga funktioner som kraft- och reningsverk, men också alla gator och ledningar som våra skattebetalare och abonnenter tillsammans äger. Det är dyrt att arbeta så intensivt dag och natt under många veckor, men allt som vi lyckades rädda har ett ännu större värde.

Översämning i Laganån

Den nya hundlekparken öppnades 

2020 var året då det blev verklighet av flera kommuninvånares förslag om en mötesplats för hundar och dess ägare. 

Hundlekparken är tillgänglighetsanpassad och ligger på en grönyta vid Strömgatan, intill Lagaån, så centralt att många kan promenera eller cykla dit. Syftet med anläggningen är att främja hundars motion och träning men även sociala möten för både hundar och människor. Det är också en utveckling av den offentliga miljön längs Lagaån som kan bidra till en förbättrad trygghetsupplevelse och ökad social samvaro även för andra. Stolar och bord för husse och matte, exotiska träd som kaukasisk vingnöt och turkisk hassel och så havtornsbuskar som ska tåla lite hundkiss pryder parken som parkavdelningen gjort i ordning.

hund och husse

Fritidsbanken invigdes

Fritidsbanken beslutades ligga i kultur- och fritidsförvaltningen regi och flyttade in i bibliotekets lokaler. I februari invigdes Fritidsbanken och har sedan dess varit otroligt populär bland Ljungbys invånare. Genom att ta tillvara och låna ut allt ifrån cyklar och fotbollar till tennisrack och flytvästar, främjas spontanidrott, hälsa och välbefinnande. Fritidsbanken bidrar också till ett mer hållbart samhälle genom att satsa på återbruk.

glada människor

Konststad

Den 3 oktober flyttade konsten ut i den offentliga sfären, i butiker och på torg. Konststad var en konstutställning i Ljungby centrum där besökaren fick ta del av både aktiva, interaktiva och stilla verk genom flera olika konstuttryck så som installationer, performance, bildkonst, textilkonst, foto och ljud. Ett tiotal konstnärer tolkade fritt ”Närhet på distans” i sina verk, ett tema som genomsyrar allas vår vardag på olika sätt i den tid vi lever i just nu.

tjejer i röda kläder dansar

Skateparken öppnade äntligen

I början av sommaren stod äntligen den efterlängtade skateparken klar. Efter invigningen har parken varit välbesökt och otroligt uppskattad av både stora och små. Under nästa år utvecklar vi området ännu mer och anlägger en hinderbana i anslutning till skateparken, detta för att där ska finnas aktiviteter för de som väntar på sin tur.

barn åker skateboard i ramp

Brukarna nöjda med äldreomsorgen

En stor andel brukare i socialförvaltningen anser att de är nöjda med verksamheten. Det visade Socialstyrelsens öppna jämförelse av äldreomsorgen som varje år undersöker hur nöjda brukare är med sin äldreomsorg. I den har 92 procent av brukarna i Ljungby kommun angett att de är nöjda med hemtjänsten och 89 procent har angett att de är nöjda med sitt särskilda boende.
- Det är en förbättring mot förra året och vi ligger över rikssnittet på båda områdena. När det gäller nöjdheten med äldreomsorgen ligger vi dessutom bland de 25 procent av kommunerna som har högst nöjdhet, berättar socialchef Greger Larsson.

Beslut om mer förebyggande arbete

Socialnämnden tog under året ett beslut om att inriktningen för nämndens verksamheter ska vara mer långsiktigt främjande och förebyggande.
- Idag jobbar vi mycket åtgärdande, men nu ska vi alltså styra om och satsa mer på förebyggande insatser. Det kan vara att börja med mer gemensamhetsskapande aktiviteter eller jobba närmare andra verksamheter inom fritid eller skola till exempel, berättar socialchef Greger Larsson.

Bergalyckans förskola invigdes

Projekt Bergalyckans förskola avslutades med en stor invigning och öppet hus för allmänheten. Med pompa och ståt, många härliga besökare, saga, tal, sång, bandklippning, lek, vegetarisk lasagne, raketen och god stämning invigdes Bergalyckans nya förskola och familjecentral i Lagan.

folkmassa om lyssnar på en talare

Rådgivningen med stöd från Svegmar

Under pandemin lanserade regeringen flera krispaket och åtgärder för att underlätta för näringslivet. Ljungby kommun stöttade företag med affärsrådgivning av Hans Svegmar, där Ljungby kommun finansierade rådgivningen som var begränsad till två timmar per företag. En möjlighet som var mycket uppskattad.

Medborgarinitiativ

Under våren 2020 ersattes medborgarförslag av medborgarinitiativ. Anledningen var att skapa en mer flexibel lösning för medborgarna, eftersom inte alla förslag måste behandlas av kommunfullmäktige utan kan lämnas direkt till tjänsteman eller berörd nämnd.  Det skapades en e-tjänst för medborgarinitiativ. En del initiativ kan behandlas direkt av tjänsteperson och besvaras inom tio dagar eller så behandlas det av en politiskt nämnd.

Sunt Arbetsliv

Arbetet med Sunt Arbetsliv startar. Ett projekt som fokuserar på att arbeta med friskfaktorer och beteendeförändring på individ- och organisationsnivå för att hålla en låg och stabil sjukfrånvaro och friska arbetsplatser. Arbetet är forskningsbaserat och flera organisationer har arbetat med detta med goda resultat. Under 2020 arbetade en pilotgrupp på socialförvaltningen med det här. Även övriga organisationen kommer att ta del av vikten av friskfaktorerna och hur man kan och bör arbeta med detta. 

Människor sitter i en ring och tittar på ett papper

Kommentera