Samråd och rivning i kvarteret Aspebacken

Kvarteret Aspebacken ska genomgå en omvandling. Nu pågår samråd vilket innebär att du kan framföra dina synpunkter. Enligt tidigare beslut kommer ännu en byggnad, den så kallade gula längan eller modellförrådet, att rivas med start inom ett par veckor.

Sedan Ljungby kommun köpte området har vi, vid sidan av den politiska processen, arbetat med byggnadsantikvarisk utredning, markundersökningar, nedmontering och rivning. Inom ett par veckor är det dags för rivning av den gula byggnaden i kvarteret. Rivningsarbetet kommer att pågå vardagar kl. 07.00-16.00 till och med slutet av oktober.

En ny detaljplan för området tas nu fram. Syftet är att kvarteret Aspebacken ska användas för bostäder samt centrumändamål som innefattar allt som kan finnas i ett centrumområde. Avsikten är också att det ska vara möjligt att uppföra badbryggor vid park-marken intill hembygdsparken.

En del i arbetet med detaljplanen är samråd. Det pågår nu, den 25 augusti–25 september. Den som har synpunkter på förslaget är välkommen att framföra dessa skriftligen, via post eller e-post, senast måndagen den 25 september 2023;

Här kan du läsa om hur en detaljplan tas fram

Kommentera